Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Szpitala SPZOZ w Siedlcach.

/12.09.2022/

Zaproszenie do składania ofert

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Szpitala SPZOZ w Siedlcach, zgodnie z zakresem oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia jest podzielny na 2 etapy:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pracami adaptacyjnymi koniecznymi do dostawy aparatu i uruchomienia pracowni

Etap II – dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

  1. Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w zw. z art. 114 ust. 1 pkt 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) oraz art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm.) w zw. z S 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 , z późn. zm.);
  2. Zamówienie będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego
  4. Termin wykonania – max do 12.12.2022r (zmiana z 07.11.2022r)

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.