Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

/11.09.2017/

                                                                                                                                     Siedlce, 2017-09-11

  

 Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

„Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach  wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny”

  

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi specjalistyczne dotyczące przygotowania wniosku i studium wykonalności projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa VI Jakość życia, działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

  

II Przygotowanie oferty

Ofertę należ złożyć w formie elektronicznej (bpachnik@spzoz-siedlce.pl)  do dnia 2017-09-19.

III Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1   Barbara Pachnik – e-mail bpachnik@spzoz-siedlce.pl
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.