Pytacie

Plakat – Prawo Pacjenta

 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo pacjenta do informacji
 • Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 • Prawo pacjenta do wyrażania zgody  na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dostępu dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Podstawa prawna :  Ustawa  o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta  
z dnia 6 listopada 2008r.( Dz.U. z dnia 31 marca 2009r

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Pacjent ma prawo wybrać poradnię specjalistyczną i zatrudnionego w niej lekarza.
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

Ze skierowaniem

Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie  skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Skierowaniem do lekarza specjalisty NIE  jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. 

Bez skierowania

Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika, 
 • onkologa,  
 • psychiatry,
 • dentysty,
 • dermatologa, 
 • wenerologa. 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać: osoby chore na gruźlicę; zakażone wirusem HIV; inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci; cywilne niewidome ofiary działań wojennych; osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego; uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Kierowanie do innego specjalisty

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki wszystkich dostępnych badań.

Dokumenty wymagane do specjalisty:

 1. Dokument  potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty, paszport)
 2. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (o ile jest wymagane),

Dokumenty wymagane do lekarza POZ:

 1. Dokument  potwierdzający tożsamość ( np. dowód osobisty, paszport)

 

Dokumenty wymagane do zapisu na listę lekarza POZ:

 1. Skierowanie do szpitala
 2. Karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań
 3. Spis przyjmowanych leków
 4. Dowód tożsamości

PRAWO PACJENTA do dostępu do dokumentacji medycznej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • zdjęć RTG przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów wymienionych powyżej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • Pacjentowi,
 • Przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta,
 • Osobie upoważnionej przez Pacjenta,
 • Uprawnionym organom i podmiotom.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej (dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych – informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej) dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. 

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w formie:

 • wyciągów,
 • odpisów,
 • kopii,
 • oryginału do wglądu.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (odpisu, wyciągu lub kopii). W tym celu należy:

 1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku można pobrać w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki, w rejestracjach Poradni/ Przychodni/Ośrodków Zdrowia oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz-siedlce.pl).
 2. Zwrócić się z prośbą o umożliwienie wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej trwającej hospitalizacji. Wglądu odbywa się w obecności personelu medycznego. Pacjent leczony w poradni/przychodni/ośrodku zdrowia również ma prawa wglądu do swojej dokumentacji medycznej, co odbywa się za pośrednictwem lekarza udzielającego świadczenia. W przypadku zakończonej hospitalizacji /procesu leczenia pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dokumentacja udostępniania jest w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki.
 3. Potwierdzić swoją tożsamość np. dowodem osobistym, paszportem (udostępnianie dokumentacji medycznej następuje po sprawdzeniu zgodności danych osobowych zawartych w dokumentacji z dokumentem tożsamości).
 4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić upoważnienie podpisane przez pacjenta (druk wniosku upoważnienia można pobrać w Sekcji Usług Medycznych i Statystyki, w rejestracjach Poradni/Przychodni/Ośrodków Zdrowia oraz na stronie internetowej szpitala www.spzoz-siedlce.pl) lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 5. Wydanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji medycznej następuje po dokonaniu zapłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej we wnioskowanej formie.

Opłaty:

 1. Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,32 zł za każdą stronę,
 2. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 9,04 zł za każdą stronę,
 3. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,81 zł

Miejsce złożenia wniosku:

 1. Sekcja Usług Medycznych i Statystyki, ul. Starowiejska 15 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00,
 2. Rejestracje Poradni/Przychodni/Ośrodków Zdrowia w godzinach ich pracy
 3. Sekretariat SPZOZ w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29

Termin załatwienia sprawy:

 1. Udostępnianie kserokopii dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, data odbioru ustalana jest indywidualnie

Upoważnienie do odbioru wyników

Szanowni Państwo,

w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG/Pracowni TK.

Ogólna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

 • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
 • zgłaszających się ze skierowaniem do szpitala zgłaszających się bez skierowania w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Zadania Ogólnej Izby Przyjęć:

 • rejestracja pacjenta zgłaszającego się do izby przyjęć
 • przyjęcie do oddziału szpitalnego pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi, który nie kwalifikuje się do hospitalizacji
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.