Profilaktyka w Ambulatoryjnej Opiece

RAK SZYJKI MACICY JAKO PROBLEM ZDROWOTNY

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce. Rocznie ok. 1.900 kobiet umiera z tego powodu. Głównymi czynnikami ryzyka raka szyjki macicy są:

 • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
 • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia),
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,
 • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).

METODA I CEL WYKONYWANIA BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Skryning cytologiczny, ze względu na niski koszt i wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. Niezbędnym warunkiem efektywności skryningu cytologicznego jest jego masowość, szacuje się bowiem, że dopiero przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności. W programach przesiewowych nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego wymagające dalszych procedur diagnostycznych stanowią od 1% do 8% (w Polsce ok. 2,5%) wszystkich ocenionych rozmazów.

Badania cytologiczne w SPZOZ w Siedlcach wykonywane są:

 1. w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy, skojarzonego ze świadczeniami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 2. poza Programem – w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadku wskazań klinicznych, na podstawie decyzji lekarza poradni ginekologiczno-położniczej.

CEL PROGRAMU

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

DO KOGO JEST SKIEROWANY PROGRAM?

Program profilaktyki raka szyjki macicy obejmuje populację kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia).

POSZCZEGÓLNE ETAPY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmuje następujące etapy:

 1. podstawowy – polegający na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego realizowany przez SPZOZ w Siedlcach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. diagnostyczny – polegający na ocenie mikroskopowej pobranego materiału diagnostycznego,
 3. pogłębionej diagnostyki – polegający na wykonaniu badania kolposkopowego lub kolposkopii z celowanym pobraniem wycinków i badaniem histopatologicznym, realizowany przez SPZOZ w Siedlcach w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU – ETAP PODSTAWOWY

 1. badania są przeprowadzane:
  a. raz na 3 lata,
  b. co 12 miesięcy u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka),
 2. spełnione kryterium wiekowe,
 3. pacjentka po zakończeniu leczenia i kontroli onkologicznej z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne),
 4. pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego jest realizowane przez lekarza ginekologa w ramach porady zabiegowo-diagnostycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w zakresie położnictwa i ginekologii w następujących poradniach SPZOZ w Siedlcach:
  a. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Siedlce, ul. Starowiejska 15, tel. (25) 644 24 85
  b. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Siedlce, ul. Mazurska 1, tel. (25) 643 62 16.
 5. uzyskanie od pacjentki udokumentowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która zapewni możliwość przekazywania w uzasadnionych przypadkach informacji (w szczególności wyników badań, wezwania po odbiór wyników badań) bezpośrednio z systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia lub przez koordynatora programu.

DALSZE POSTĘPOWANIE ZALEŻNOŚCI OD WYNIKU BADANIA CYTOLOGICZNEGO

 1. wynik prawidłowy (określony jest jako brak podejrzenia śródnabłonkowej neoplazji oraz raka) – ponowne zgłoszenie się do Programu – etap podstawowy po upływie 3 lat w przedziale wieku od 28 do 59 lat,
 2. wynik prawidłowy – ponowne zgłoszenie się do Programu – etap podstawowy po upływie 12 miesięcy w przypadku kobiet obciążonych czynnikami ryzyka,
 3. rozmaz cytologiczny niemożliwy do oceny – powtórzenie badania,
 4. wynik nieprawidłowy – dalsze postępowanie w oparciu o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 5. rozpoznanie nowotworu złośliwego szyjki macicy lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego – wyłączenie z Programu i skierowanie (poza Programem) na dalsze badania diagnostyczne lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

Realizacja Programu profilaktyki raka szyjki macicy na etapie pogłębionej diagnostyki następuje na podstawie skierowania pacjentki z etapu podstawowego programu (w zależności od wyniku badania cytologicznego) i obejmuje:

 1. zarejestrowanie (wprowadzenie do bazy danych w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia) kobiety skierowanej do badania kolposkopowego,
 2. wykonanie badania kolposkopowego (stanowi metodę weryfikacji nieprawidłowych wyników cytologicznych lub przypadków klinicznego podejrzenia raka szyjki macicy przy prawidłowym wyniku badania cytologicznego,
 3. w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego – pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego w celu potwierdzenia lub wykluczenia śródnabłonkowej neoplazji (CIN) lub raka,
 4. badanie histopatologiczne pobranego w wyniku biopsji materiału,
 5. postawienie rozpoznania na podstawie przeprowadzonych badań,
 6. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania diagnostyczno – leczniczego (skierowanie do leczenia lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego),
 7. zgłoszenie do Regionalnego Rejestru Nowotworów uzyskanych dodatnich wyników badań na kartach zgłoszenia nowotworu złośliwego,
 8. prowadzenie elektronicznej bazy danych badanych kobiet i wyników ich badań w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 9. wyłączenie z Programu i skierowanie (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia – w przypadku rozpoznania nowotworu szyjki macicy lub innego schorzenia wymagającego leczenia specjalistycznego

MIEJSCA REALIZACJI PROGRAMU – ETAP DIAGNOSTYKI POGŁĘBIONEJ

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Siedlce, ul. Starowiejska 15, tel. (25 644-24-85).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
uprzejmie informuje o prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie 
diagnostyki osteoporozy za pomocą densytometru Prodigy Advance
firmy General Electric Healthcare.

 

OSTEOPOROZA to przewlekła, układowa, metaboliczna choroba szkieletu charakteryzująca się:

 • zmniejszeniem ilości masy kostnej,
 • zaburzoną mikroarchitekturą kości,
 • w konsekwencji obniżoną wytrzymałością mechaniczną na obciążenia i urazy prowadzącą do zwiększonego ryzyka złamań.

Nasza oferta związana jest ze stale rosnącym rozpowszechnieniem osteoporozy:

 1. Dane szacunkowe informują, że: wśród kobiet 50-letnich osteoporoza występuje w 16-18 %,
 2. Zgodnie z kryteriami rozpoznawania schorzenia przyjętymi przez Światową Organizację Zdrowia, 30% kobiet po menopauzie można kwalifikować do grupy osteoporozy,
 3. Według National Osteoporosis Foundation do grupy osteoporozy można zaliczyć aż 45 % kobiet po menopauzie,
 4. Złamania osteoporotyczne na całym świecie występują u około 1/3 kobiet i 1/5 mężczyzn w populacji powyżej 50 roku życia oraz są główną przyczyną dolegliwości i przedwczesnych zgonów wśród ludzi starszych,
 5. Negatywny wpływ tych złamań na jakość życia jest znaczący i zwiększa się wraz z wiekiem i liczbą złamań,
 6. Z punktu widzenia kosztów leczenia szpitalnego, obciążenia finansowe spowodowane złamaniami osteoporotycznymi u kobiet przekraczają wydatki związane z rakiem sutka, zawałem serca lub z udarem.

Nasza oferta adresowana jest przede wszystkich do Pacjentów korzystających z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w poradniach osteoporozy,chirurgii urazowo-ortopedycznej, endokrynologicznej, chorób metabolicznych, ginekologiczno-położniczej oraz rehabilitacyjnych.

W celu zwiększenia dostępności do badań możliwa jest również ich realizacja na podstawie zawartej umowy ze świadczeniodawcami, w oparciu o skierowania lekarzy innych poradni specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
uprzejmie informuje o przeprowadzaniu pakietu badań diagnostycznych
w zakresie pomiarów postawy ciała za pomocą posturometru-S
oraz oceny stóp z wykorzystaniem podoskopu.

 

Nasza oferta związana jest z rosnącą z roku na rok ilością wad postawy u dzieci i młodzieży. 

 • nie tylko sprawiają ból, cierpienie, lecz także obniżają ogólną sprawność fizyczną,
 • wywierają hamujący wpływ na rozwój naturalnych czynności ruchowych – chodu, biegu, skoków czy rzutów oraz ich podstawowych cech motorycznych jak szybkości,
 • ich powszechność ma swój ogromny wymiar ekonomiczny, człowiek mniej sprawny jest mniej wydajny, ma znacznie więcej kłopotów w środowisku nauczania, a w życiu dorosłym ze zdobyciem pracy.

Nasza oferta jest adresowana do wszystkich Państwa korzystających ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach wad postawy, chirurgii urazowo-ortopedycznej, medycyny sportowej oraz rehabilitacyjnych.

W celu zwiększenia dostępności do badań możliwa jest również ich realizacja na podstawie zawartej umowy ze świadczeniodawcami, w oparciu o skierowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasza oferta adresowana jest również do przedstawicielii organizacji lub instytucji działających na rzecz zdrowia, opiekunów prawnych lub faktycznych uczniów oraz dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia.

Badania postawy ciała za pomocą posturometru-S oraz oceny stóp z wykorzystaniem podoskopu:

 • mogą być wykonywane u pacjentów począwszy od wieku szkolnego oraz osobom dorosłym,
 • wykonują pracownicy SPZOZ w Siedlcach w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym Poradni Wad Postawy przy ul. Formińskiego 14 – wszyscy posiadają certyfikaty uprawniające do samodzielnego wykonywania badań, uzyskane w Laboratorium Wad Postawy Ciała Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pod kierunkiem dr W. Śliwy.

Rejestracja dokonywana jest na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego: tel. (025) 63 274 82.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.