Udostępnienia dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

 

Zasady odpłatności

Wydanie dokumentacji następuje po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniania jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bezpłatnie; w przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszty wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem (koszt przesyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej)

Wpłaty dokonać można:

  • gotówką przy odbiorze dokumentacji,
  • przekazem pocztowym,
  • przelewem na konto bankowe SPZOZ w Siedlcach:

05 1020 4476 0000 8802 0016 9664

(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja oraz  rodzaj usługi: ksero dokumentacji)

 

Dokumentacja medyczna – informacje dodatkowe

Sekcja Usług Medycznych i Statystyki

Siedlce, ul. Starowiejska 15 (budynek C)

tel. 25 63 220 61 do 69 wew. 216

e-mail: statystyka@spzoz-siedlce.pl

Adres do korespondencji: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 29

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.