Ogłoszenie nr 19551 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.
Siedlce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 17764 - 2017
Data: 01-02-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31030900000, ul. ul. Kilińskiego  29, 08110   Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 444 483, e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl, faks 256 444 483.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin skladania ofert: Data 09-03-2017, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin skladania ofert: Data 10-02-2017, godzina 11:00