Deklaracja dostępności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej

www.spzoz-siedlce.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów, informacji, zdjęć, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, służą do realizacji bieżących zadań szpitala;
 • informacje prezentowane na stronie internetowej nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku polskim, w tym w języku migowym;
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

 

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • strona posiada wyszukiwarkę

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowejlub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  ul. J. Kilińskiego 29 , 08-110 Siedlce
 • E-mail: sekretariat@spzoz-siedlce.pl
 • Telefon: (25) 632 22 55

Na terenie palcówek SPZOZ każdy pacjent ma prawo do wykonywanych świadczeń medycznych poprzez przystosowanie szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 i ul. Bema 22  oraz przychodni  do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami .

Stale prowadzone są prace w zakresie poprawy udogodnień dla osób niepełnosprawnych, Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu na  teren placówek  wraz zpsem asystującym. Zgodnie z art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Każdy ma   prawo złożyć do Dyrekcji SPZOZ w Siedlcach ul. J. Kilińskiego 29  lub na adres e mailowy sekretariat@spzoz-siedlce.pl ,wniosek  o zapewnienie dostępności . Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie problemu  oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szpital zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7  dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Szpital zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji, jeżeli żądanie jest niemożliwe.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności- załącznik

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność w poszczególnych placówkach SPZOZ  w Siedlcach

W Szpitalu Miejskim mieszczącym się na ulicy Starowiejskiej 15:

 • Wejście do Szpitala jest wolne od barier , drzwi mają szerokość powyżej 90 cm
 • Przed szpitalem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy wejściu głównym do szpitala znajduje się winda umożliwiająca wjazd,osobom ze szczególnymi potrzebami,  na poziom „0” szpitala.
 • Wejście do Szpitala Głównego od strony Izby Przyjęć oraz wejścia do budynków Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Zakaźnego oraz Laboratorium są bez barier lub  posiadają łagodny kąt nachylenia w celu ułatwienia wejścia, w których świadczone są usługi.
 • W Budynku Głównym znajduje się rejestracja  dla pacjenta, gdzie pracownicy udzielają informacji dotyczącej  rozkładu pomieszczeń i budynków.
 • Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się w korytarzu Izby Przyjęć oraz na poszczególnych  oddziałach.  Toalety wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • W szpitalu zapewniono wolne od barier przestrzenie komunikacyjne poziome i pionowe – między piętrami  jest możliwość przemieszczania się windami
 • Wszystkie windy w szpitalu przystosowane są wielkością do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.; przywołanie windy jest możliwe dzięki łatwo dostępnym przyciskom.
 • Windy posiadają wyświetlacze, przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały oraz system nagłośnienia informujący osoby niedowidzące.
 • Na Izbie Przyjęć znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby
  ze szczególnymi potrzebami., a także udzielane są informacje przez pracowników szatni lub OIP.
 • Schody posiadają poręcze i oznaczenia krawędzi
 • Wszystkie budynki na zewnątrz i wewnątrz oznakowane są czytelnymi tablicami informacyjnymi, oraz umieszczone są znaki kierunkowe, wskazujące drogę do celu.
 • Ciągi komunikacyjne są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • System przywoływania personelu przez pacjentów jest dostępny przy każdym łóżku pacjenta.
 • Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny.

 

W szpitalu mieszczącym się na ulicy ul Bema 22:

 • Przedszpitalem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się w korytarzach oddziałów , wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Winda w szpitalu przystosowana jest wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach; przywołanie windy jest możliwe dzięki łatwo dostępnym przyciskom.
 • Na teren obiektuprzy wejściu bocznym znajduje się podjazdo łagodnym kącie nachylenia.
 • Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób widoczny i czytelny.
 • Zapewniona w ciągu dnia pomoc informacyjna portiera.

 

W przychodni POZ Nr 1 znajdującej się na ulicy Floriańskiej 24:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przed budynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem znajduje się specjalny transporter(schodołaz) umożliwiający wejście do przychodni osobom ze szczególnymi potrzebami..
 • Toaleta dla osóbze szczególnymi potrzebami znajduje się w korytarzu ogólnie użytkowanym, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.

 

W przychodni POZ Nr. 2 znajdującej się na ulicy Młynarskiej 22:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przedbudynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem znajduje się specjalny transporter umożliwiający wejście do przychodni osobom ze szczególnymi potrzebami..
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.

 

W przychodni POZ Nr. 3 znajdującej się na ulicy Mazurskiej 1:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przed budynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przychodnia wyposażona jest w platformę dla osób ze szczególnymi potrzebami..
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.

 

W przychodni POZ Nr. 4 znajdującej się na ulicy Chrobrego 17:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przed budynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem znajduje się specjalny transporter umożliwiający wejście do przychodni osobom ze szczególnymi potrzebami..
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.

 

W przychodni POZ Nr. 5 znajdującej się na ulicy Sienkiewicza 3:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przed budynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed wejściem znajduje się specjalny transporter umożliwiający wejście do przychodni osobomze szczególnymi potrzebami.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych, wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.

 

W poradni specjalistycznej znajdującej się na ulicy Formińskiego 14:

 • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych.
 • Przed budynkiem przychodni wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na I p. w Poradni Rehabilitacyjnej , wyposażonajest w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku. Jest ona większa niż toaleta standardowa oraz posiada ergonomiczne uchwyty.
 • Winda w przychodni przystosowana jest wielkością do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, przywołanie windy jest możliwe dzięki łatwo dostępnym przyciskom.
 • Zapewniona pomoc informacyjna w rejestracji przychodni.