Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

/30.09.2014/

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2014.

W wyniku przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowych, biegły rewident. w szczególności sporządzić:

1. opinię zawierającą ocenę sprawozdania finansowego

2. raport uzupełniający opinię a zawierający między innymi analizę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ocenę prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 2014-10-08 do godz. 11:00.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.