Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2017 i 2018

/06.11.2017/

Zaproszenie  do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: 

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Siedlce za rok 2017 oraz 2018

W wyniku przeprowadzonego badania ksiąg rachunkowych, biegły rewident winien sporządzić  na piśmie sprawozdanie z jego wykonania, które  winno zawierać opinię :

  • o sytuacji majątkowej i finansowej zakładu  oraz  wyniku finansowym zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
  • o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową
  • o tym, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym
  • o tym, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

Do oferty należy załączyć:

a) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

b) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, certyfikatu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

c) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, decyzji Krajowej Izby/Rady Biegłych Rewidentów o wpisie do rejestru biegłych rewidentów

d) kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z numerem NIP i REGON

e) wykaz jednostek prowadzących działalność leczniczą, w których oferent wykonywał czynności badania sprawozdania finansowego

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego: sekretariat do dnia 2017-11-14 do godz. 11:00.

Kryterium wyboru oferty:

– cena 70%

– wykonanie badania w siedzibie zamawiającego 20 %

– doświadczenie w badaniu jednostek prowadzących działalność leczniczą 10 %

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Główna Księgowa Pani Halina Radziwonka tel. 25 644 24 78, e-mail: hradziwonka@spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.