Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach

/02.06.2018/
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach000310309Kilińskiego 29Siedlce08-110PolskaTel.: +48 256444483E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl Faks: +48 256444483Kod NUTS: PL922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.spzoz-siedlce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczyw SPZOZ w Siedlcach
Numer referencyjny: kardio/217/2018
II.1.2)
Główny kod CPV
33100000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczyw SPZOZ w Siedlcach
2 / 19
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 751 196.93 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Centrala monitorująca
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33195000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie stacji centralnego monitorowania wraz z kardiomonitorami i nadajnikamitelemetrycznymi, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załaczniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 236 111.11 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Echokardiograf
Część nr: 2
3 / 19
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33112100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie echokardiografu do obrazowania 3D w kardiologii, zgodnie ze szczegółowymopisem zawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 590 740.74 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
System do sercowo – płucnych spirometrycznych testów wysiłkowych
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33123000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do sercowo – płucnych spirometrycznych testów wysiłkowych,zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
4 / 19
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 157 407.41 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Aparat EKG
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33121500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa i uruchomienie aparatu EKG, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 111.11 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
5 / 19
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stół operacyjny
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33192230
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie stołu operacyjnego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikunr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 111 111.11 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Aparat do znieczulania ogólnego
6 / 19
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33172100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulania ogólnego, zgodnie ze szczegółowym opisemzawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 592.59 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Stół do TILT
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33192210
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie stołu do TILT, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
7 / 19
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 18 518.52 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wózek transportowy dla pacjentów
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie wózka transportowego dla pacjentów, zgodnie ze szczegółowym opisemzawartym w załączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 333.33 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
8 / 19
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do koagulacji
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do koagulacji, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym wzałączniku nr 4.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 148.15 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
9 / 19
Defibrylator
Część nr: 10
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatora, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 777.78 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Osłony RTG, okrycia ochronne
Część nr: 11
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie osłon RTG oraz okryć ochronnych, zgodnie ze szczegółowym opisemzawartym w załączniku nr 4
10 / 19
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 473.35 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw reanimacyjny
Część nr: 12
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu reanimacyjnego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym wzałączniku nr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 629.63 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
11 / 19
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Monitor CNAP
Część nr: 13
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33195100
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie monitora CNAP, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Nóż elektryczny
12 / 19
Część nr: 14
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie noża elektrycznego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikunr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 074.07 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestawy Holtera
Część nr: 15
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów Holtera, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikunr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
13 / 19
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 777.78 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zestaw do elektrofizjologii
Część nr: 16
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do elektrofizjologii, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym wzałączniku nr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 25
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 305 555.56 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
14 / 19
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Narzędzia operacyjne
Część nr: 17
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa narzędzi operacyjnych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 4
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 444.45 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.06.01.00-14-8601/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
15 / 19
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Jednolity europejski dokument zamówienia
Wykaz dostaw lub usług
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o braku prawomocnego wyroku sądu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp
Oświadczenie wykonawcy o braku ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawyPzp
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp
Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Opisy, fotografie lub inne podobne materiały
Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczącesytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana nazasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż:
Zadanie nr 1 – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 – 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 – 20 000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 – 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 7 – 20 000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy złotych)
Zadanie nr 8 – 10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 9 – 30 000,00 zł ł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych)
Zadanie nr 10 – 30 000,00 zł ł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych)
Zadanie nr 11 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 12 – 10 000,00 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 13 – 30 000,00 zł ł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych)
Zadanie nr 14 – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 15 – 30 000,00 zł ł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych)
Zadanie nr 16 – 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł)
16 / 19
Zadanie nr 17 – 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Na zasadach odpowiednio określonych w SIWZ.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana nazasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana nazasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnichpięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego odpowiadają swoim rodzajem dostawie objętejprzedmiotem zamówienia, o wartości brutto, w ramach jednej dostawy, nie mniejszej niż:
Zadanie nr 1 – 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)
Zadanie nr 2 – 320 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)
Zadanie nr 3 – 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 4 – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
Zadanie nr 5 – 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 6 – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 7- 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 8 – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 9 – 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 10 – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 11 – 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Zadanie nr 12 – 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
Zadanie nr 13 – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 14 – 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
Zadanie nr 15 – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Zadanie nr 16 – 160 000 zł (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Zadanie nr 17 – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
17 / 19
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/09/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2018
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
siedzibie Zamawiającego pokój nr sala konferencyjna
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZAul.Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miałinteresw uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszeniaprzezZamawiającego przepisów ustawy Pzp.
18 / 19
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunkówzamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającegopodjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jestzobowiązanyna podstawie ustawy Pzp.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanieorazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postacielektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnegokwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw takisposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiającymógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopiinastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej
7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowaniaodwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkaniaZamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczeniaorzeczeniaKrajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenieskargi wplacówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawopocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Odwołanie wnosi się: 1—w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościzamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia—jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27ust. 2, albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób—w przypadku gdy wartość zamówieniajest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawęjegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekraczakwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybieprzetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sięwterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekraczakwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień,których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8- w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZAul. Postępu 17aWarszawa
19 / 19
02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/05/2018
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.