Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego j.u.

/14.01.2013/

Siedlce: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego j.u.
Numer ogłoszenia: 8295 – 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego j.u..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego j.u. – 7 pakietów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 33.19.25.00-7, 33.14.13.10-6, 38.43.71.00-8, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 7 – 900.00 zł (słownie: dziewięćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo na podstawie, których może być wprowadzany do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP i jest oznakowany zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107 poz. 679).i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi w/w dokumenty w wyznaczonym przez niego terminie; oświadczenie, że wszystkie zaoferowane produkty spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów.;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.01.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkiełka podstawowe gr. 2 mm, ze szlifowanymi krawędziami Szkiełka podstawowe z polem do opisu Szkiełka nakrywkowe 22mm x 22mm Końcówka jednorazowa do pipet automatycznych do 200µl bez kołnierza żółta- typu Eppendorf Końcówka jednorazowa do pipet automatycznych do 200 ul z kołnierzem żółta- typu Eppendorf Końcówka jednorazowa do pipet automatycznych poj- do1000 ul niebieska-typu Eppendorf Końcówka jednorazowa do pipet automatycznych poj- do 5000 ul bezbarwne-typu Eppendorf ezy sterylne jednorazowe poj. 1µl ezy sterylne jednorazowe poj. 10µl Podłoża transportowe bez węgla w probówce o średnicy 12 mm z aplikatorem plastikowym o dł ok. 150 mm., indywidualnie pakowane pałeczki z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym do wymazów, w probówce transportowej – sterylne Parafilm-folia parafinowa szer.ok4-5cm do zamykania naczyń laboratoryjnych Probówki sterylne z PS z korkami poj 11ml ,okrągłodenne,średnica-16mm ,dł 100mm Probówki sterylne z PS z korkami poj 4ml ,okrągłodenne,średnica-12mm,dł 75mm Probówki sterylne z PS z korkami poj. 10ml,stożkowe,średnica-16mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemnik na mocz, pakowany indywidualnie zakręcany, poj. 100-120 ml, z podziałką Naczynko do moczu, plastikowe, zakręcane, płaskodenne, poj. 20 ml, sterylne, pakowane indywidualnie Naczynko polipropylenowe z pokrywką i łopatka do kału., pakowane indywidualnie Płyty serologiczne plastikowe jednorazowego użytku do oznaczania grup krwi, (z siedmioma wgłębieniami w szeregu) Naczynka typu COBAS,przezroczyste, poj. 0,7 ml Korki plastikowe do probówek – ? 12mm Pipety typu Pasteur plastikowe pakowane indywidualnie, sterylne poj. 1 ml Pipety typu Pasteur plastikowe pakowane indywidualnie, sterylne poj. 3 -3,5 ml j.u op. 100szt. Wymazówki drewniane dł. 150 mm, z wacikiem, sterylne Etykiety samoprzylepne na probówki, białe, 20×40 mm a 1 000 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki z polipropylenu, okrągłodenne, poj. 10 ml, z aktywatorem wykrzepiania, (granulatem) i korkiem Probówki z polipropylenu, okrągłodenne, poj. 4 ml, do pozyskiwania surowicy, z aktywatorem wykrzepiania, z granulatem i korkiem Probówki neutralne z polistyrenu, okrągłodenne, poj. 4 ml, (serologiczne) niesterylne Probówki stożkowe z polistyrenu z podziałką poj 10 -11ml,średnica 16mm, niesterylne probówki z PS okrągłodenne, 10-11ml, średnica 16mm, niesterylne Probówki z PS 4ml, sterylne okrągłodenne, średnica 12mm Probówki z PS 10ml, sterylne okrągłodenne, średnica 16mm Probówki z PS 4ml, sterylne stożkowe,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności: 2-20ul,posiadająca blokadę pojemności,autoklawowalna w całości,odporna na UV,dokładność i powtarzalność dozowania zgodna z EN ISO 8655.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.71.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czasomierz laboratoryjny typu stoper Pojemnik z plexi -16*26-28*28-30 z pokrywą do przechowywania końcówek jednorazowych Szkiełka zegarkowe,średnica ok.10cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice chirurgiczne bezlateksowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.42.43.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: zadanie 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NEMOTO-C855-5308        Wkład do strzykawki automatycznej Nemoto Dual Shot Alpha 200 ml, 100ml, łącznik Y, spike         NEMOTO-C405-2601        Złącze niskociśnieniowe Nemoto.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.