Dostawa drobnego sprzętu medycznego j.u.

/19.03.2014/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce: dostawa drobnego sprzętu medycznego j.u.
Numer ogłoszenia: 57949 – 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa drobnego sprzętu medycznego j.u..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa drobnego sprzętu medycznego j.u. zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ – formularz cenowy – 6 pakietów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.77.20.00-2, 33.14.16.42-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo na podstawie, których może być wprowadzany do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP i jest oznakowany zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107 poz. 679).i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi w/w dokumenty w wyznaczonym przez niego terminie – wzór załaczony do SIWZ; oświadczenie, że wszystkie zaoferowane produkty spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów oraz próbki zaoferowanych produktów – wzór załączony do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: drobny sprzęt medyczny j.u. – szpatułki, kubki, kieliszki, wzierniki, golarki, pojemniki na odpady, itp. – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: jednorazowe prześcieradło niesterylne, podkład z fizeliny niesterylny , Fartuch przedni foliowy , prześcieradło w rolce j.u., , Prześcieradło papierowo-foliowe nieprzemakalne – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ustniki j.u. do spirometru Easy One model 2001 Spiretki wielorazowego użytku do spirometru Easy One model 2001 – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: okularki do fototerapii – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: podkłady higieniczne na stół, maty na podłogę – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterylny wielofunkcyjny zestaw do drenażu opłucnej – szczegółowy wykaz zawiera załącznik do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.42-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.