Dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce

/05.10.2012/

Siedlce: dostawa i montaż mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce
Numer ogłoszenia: 213193 – 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i montaż mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 4 – 400.00 zł (słownie: czterysta 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dla zadania nr 4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę mebli pod wymiar, o wartości jednorazowego kontraktu nie mniejszej niż 25 000 zł brutto. W pozostałych zadaniach Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie, załaczonego do oferty, oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiajacego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.10.2012 godzina 11:00, miejsce: sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli ze stali kwasoodpornej zgodnie z opisem minimalnych parametrów określonym w załączniku do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na wymiar zgodnie z załączonymi projektami oraz wykazem zawartym w załaczniku nr 3a do SIWZ Podane wymiary są przybliżone, przed montażem mebli należy dokonać pomiarów na miejscu. Wszystkie dostarczone w ramach złożonej oferty meble winny spełniać warunki określone w (PN), (PN-EN) i muszą być objęte 2-letnią gwarancją. Wyceniając meble należy wziąć pod uwagę odstępstwo w wymiarach +/- 10% – przed wykonaniem należy skontaktować się z zamawiającym w celu potwierdzenia ich wymiarów, koloru płyty, rodzaju uchwytów, nóżek, itp. Oraz należy uwzględnić poniższe uwagi: a) Szafy, szafki, półki, należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej o gr. 18mm krawędzie oklejone PCV 0,8 mm. b) Szafy, szafki winny mieć plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3,2mm w kolorze białym c) Wwszystkie drzwiczki winny być wykonane z jednolitej płyty meblowej o grubości 25mm i wykończone listwą PCV o gr. 2mm d) Drzwiczki w szafach, szafkach, biurkach winny posiadać zamki patentowe e) Wszystkie meble winny posiadać uchwyty meblowe metalowe f) Uchwyty typu UP 81/128. g) Wszystkie szuflady w meblach winny być osadzone na prowadnicach rolkowych – metalowych domykanych grawitacyjnie h) Szafy, szafki, winny posiadać nóżki metalowe – chrom – 10cm – umożliwiające wypoziomowanie na nierównych powierzchniach i) Półki w szafach, szafkach winny mieć możliwość regulacji wysokości j) Blaty kuchenne na bazie płyty wiórowej o grubości 28mm, zaokrąglony przedni bok, pokryte laminatem odpornym na zadrapania kolory mebli zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli tapicerowanych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3a do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na wymiar zgodnie z załączonymi projektami oraz wykazem zawartym w załaczniku nr 3a do SIWZ. Podane wymiary są przybliżone, przed montażem mebli należy dokonać pomiarów na miejscu. Wszystkie dostarczone w ramach złożonej oferty meble winny spełniać warunki określone w (PN), (PN-EN) i muszą być objęte 2-letnią gwarancją. Wyceniając meble należy wziąć pod uwagę odstępstwo w wymiarach +/- 10% – przed wykonaniem należy skontaktować się z zamawiającym w celu potwierdzenia ich wymiarów, koloru płyty, rodzaju uchwytów, nóżek, itp. Oraz należy uwzględnić poniższe uwagi: a) Szafy, szafki, półki, biurka należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej o gr. 18mm krawędzie oklejone PCV 0,8 mm. b) Szafy, szafki winny mieć plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3,2mm w kolorze białym c) Blaty w biurkach oraz wszystkie drzwiczki winny być wykonane z jednolitej płyty meblowej o grubości 25mm i wykończone listwą PCV o gr. 2mm d) Drzwiczki w szafach, szafkach, biurkach winny posiadać zamki patentowe e) Wszystkie meble winny posiadać uchwyty meblowe metalowe f) Uchwyty typu UP 81/128. g) Wszystkie szuflady w meblach winny być osadzone na prowadnicach rolkowych – metalowych domykanych grawitacyjnie h) Szafy, szafki, biurka winny posiadać nóżki metalowe – chrom – 10cm – umożliwiające wypoziomowanie na nierównych powierzchniach i) Biurka, stoliki pod komputer winny posiadać otwory wykończone PCV pozwalające na doprowadzenie przewodów do komputera, Pólki na klawiaturę osadzone na metalowych prowadnicach rolkowych j) Półki w szafach, szafkach winny mieć możliwość regulacji wysokości k) Blaty kuchenne na bazie płyty wiórowej o grubości 28mm, zaokrąglony przedni bok, pokryte laminatem odpornym na zadrapania l) w stolikach blaty wykonane z płyty wiórowej, wykończone listwą PCV o gr. 2mm m) kolory mebli zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3a do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: dostawa i montaż mebli ze stali kwasoodpornej, mebli medycznych, mebli na wymiar oraz mebli biurowych na Oddział Chorób Wewnętrznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych na Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ Siedlce, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3a do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Sprostowanie: w formularzu ofertowym Załącznik nr 3a, w Zadaniu nr 5, w pozycji: komoda typu Orland Kom 6S/60 , kolumna ilość: ma być szt. 1.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.