dostawa leków do apteki Szpitala SPZOZ w Siedlcach

/23.12.2021/

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa leków do apteki Szpitala SPZOZ w Siedlcach
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
dostawa leków do apteki Szpitala SPZOZ w Siedlcach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a5c7c27-63e0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329448
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015475/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 dostawa leków do apteki Szpitala SPZOZ w Siedlcach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. 13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: leki3/381/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
leki w ampułkach, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
lorazepam, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę leków lub materiałów
opatrunkowych o wartości brutto nie mniejszej niż:
Zadanie nr 1 – 100 000 zł
Zadanie nr 2 – 1 000 zł
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna iż warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za
spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą
Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z
późn. zm.) – jeśli dotyczy
2) zezwolenie na obrót hurtowy środków odurzających, substancji psychotropowych lub
prekursorów grupy I-R wydane przez Ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z ustawą z
dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198 z późn. zm.) – jeśli dotyczy
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych, wymaganych prawem aktualnych
dokumentów, dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu i stosowania na rynku
polskim – zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego dostarczą wymagane
dokumenty.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 3 500.00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: nie dotyczy
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewiduje się wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności niniejszej umowy i nie
będą podlegać zwiększeniu, za wyjątkiem znaczących:
a) Zmian stawek podatkowych
b) Zmian cen urzędowych
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z podaniem uzasadnienia
wskazującego. W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz cen urzędowych ceny zostaną
zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy. Zmiana cen w
przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar
oferowany jest po cenie niższej.
2.Strony ustalają, że dopuszczają zmiany cen dla leków krajowych oraz wyrobów medycznych i
innych towarów, zgodnie ze zmianami cen producentów i tylko o tą różnicę (Zamawiający ma
prawo zażądać w każdej chwili kopii cenników lub faktur) a także zmianę cen leków
importowanych związaną ze znaczącymi zmianami kursu Euro lub USD, pod warunkiem, że
zmiana ta nie spowoduje przekroczenia przeciętnych cen na te same leki u innych dostawców
działających na rynku krajowym. Zamawiający w przypadku przekroczenia tych cen przedstawi
Wykonawcy oferty – cenniki innych oferentów i ma prawo odmówić akceptacji propozycji
Wykonawcy o zmianie cen, w terminie 14 dni.
3. W przypadku gdy produkt leczniczy zostanie wstrzymany lub wycofany decyzją GIF lub WIF,
zaprzestanie być produkowany (ostatecznie lub czasowo), wygaśnie jego świadectwo rejestracji
lub z innych przyczyn nie będzie mógł być dostarczany do apteki szpitalnej zgodnie z umową
przetargową, to Wykonawca zapewni szpitalowi zamienny – równoważny produkt leczniczy o tej
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej. Wykonawca jest
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu pisemnej informacji o przyczynie zaistnienia
takiej sytuacji, podpisanej przez osobę odpowiedzialną, ze strony Wykonawcy za realizacje
umowy przetargowej (a wcześniej taką informację przekaże faxem do apteki). Zapewnieniu
produktu niedostępnego może polegać na jego zakupie przez Wykonawcę u innego dostawy i
zbycie Zamawiającemu po cenie przetargowej lub na dostarczeniu produktu równoważnego
zaakceptowanego przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zapewnienia przez
Wykonawcę produktu zamiennego, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za
porozumieniem stron w części, której powyższe dotyczy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-04 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-02
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00329448 z dnia 2021-12-23
2021-12-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.