Dostawa mebli medycznych, biurowych, foteli, krzeseł dla potrzeb SP ZOZ Siedlce

/02.07.2012/

Siedlce: dostawa mebli medycznych, biurowych, foteli, krzeseł dla potrzeb SP ZOZ Siedlce
Numer ogłoszenia: 143493 – 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli medycznych, biurowych, foteli, krzeseł dla potrzeb SP ZOZ Siedlce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kozetki, kartoteki, szafy na leki, stojaki do kroplówek, fotele; kartoteki; biurka, szafy komody, szafki kuchenne, stoły; regały, szafy, półki, komody; fotele, krzesła, wieszaki; szafki przyłózkowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 39.13.00.00-2, 39.11.00.00-6, 39.15.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

foldery, ulotki potwierdzające wymagania określone przez Zamawiającego;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: meble medyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: meble medyczne – kozetki, kartoteki, szafy na leki, stojaki do kroplówek, fotele zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ kozetki, kartoteki, szafy na leki, stojaki do kroplówek, fotele.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: kartoteki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kartoteki do przechowywania kart chorych zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ kartoteki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: meble biurowe – na wymiar.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: biurka, szafy komody, szafki kuchenne, stoły zgodnie z wykazem okreslonym w załączniku do SIWZ Podane wymiary są przybliżone, przed montażem mebli należy dokonać pomiarów na miejscu. Wszystkie dostarczone w ramach złożonej oferty meble winny spełniać warunki określone w (PN), (PN-EN) i muszą być objęte 2-letnią gwarancją. Wyceniając meble należy wziąć pod uwagę odstępstwo w wymiarach +/- 10% – przed wykonaniem należy skontaktować się z zamawiającym w celu potwierdzenia ich wymiarów, koloru płyty, rodzaju uchwytów, nóżek, itp. Oraz należy uwzględnić poniższe uwagi: 1. Szafy, szafki, półki, biurka – należy wykonać z jednolitej płyty wiórowej o gr. 18mm krawędzie oklejone PCV 0,8 mm. 2. Szafy, szafki winny mieć plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3,2mm w kolorze białym 3. blaty oraz wieniec górny i dolny należy wykonać z jednolitej płyty meblowej o grubości 25 mm wykończone listwą PCV o grubości 2mm , drzwiczki winny być wykonane z jednolitej płyty meblowej o grubości 18mm wykończone listwą PCV o grubości 2mm. 4. Drzwiczki w szafach, szafkach, biurkach winny posiadać zamki patentowe 5. Wszystkie meble winny posiadać uchwyty meblowe metalowe 6. Uchwyty typu UP 81/128. 7. Wszystkie szuflady w meblach winny być osadzone na prowadnicach rolkowych – metalowych domykanych grawitacyjnie 8. Szafy, szafki, biurka winny posiadać nóżki metalowe – chrom – 10cm – umożliwiające wypoziomowanie na nierównych powierzchniach 9. Biurka, stoliki pod komputer winny posiadać otwory wykończone PCV pozwalające na doprowadzenie przewodów do komputera, półki na klawiaturę osadzone na metalowych prowadnicach rolkowych 10. Półki w szafach, szafkach winny mieć możliwość regulacji wysokości 11. Blaty kuchenne na bazie płyty wiórowej o grubości 28 mm, zaokrąglony przedni bok, pokryte laminatem odpornym na zadrapania 12. w stolikach blaty wykonane z płyty wiórowej o grubości 28 mm, wykończone listwą PCV o gr. 2mm 13. kolory mebli zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu 14. meble wykonane z płyty melaminowanej obustronnie 15. nogi w stolikach chromowane ? 60mm z możliwością poziomowania. biurka, szafy komody, szafki kuchenne, stoły.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: meble biurowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: regały, szafy, półki, komody zgodnie z wykazem określonym w załączniku do SIWZ regały, szafy, półki, komody.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: fotele.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: fotele obrotowe, krzesła, wieszaki zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ fotele, krzesła, wieszaki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: szafki przyłóżkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: szafki przyłóżkowe zgodnie z opisem określonym w załączniku do SIWZ szafki przyłózkowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.