Dostawa, montaż i uruchomienie 5 sztuk kardiomonitorów transportowych

/24.03.2021/

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie kardiomonitorów transportowych – 5 szt.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1.

CPV: 33120000-7

 

 

 

  1. Przygotowanie oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 2021-03-26 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do oferty należy dołączyć:

  1. materiały potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe),
  • Kryteria oceny ofert:

        Cena – 100 %.

       Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Anna Jastrzębska,, Robert Misiak – e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.