Dostawa, montaż i uruchomienie aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos 10 szt. wraz z układami oddechowymi oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego działania akcesoriami

/05.10.2020/

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

faks: 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce, 2020-10-05

Znak sprawy: aparaty do tlenowej wentylacji/2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę , montaż i uruchomienie aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos 10 szt. wraz z układami oddechowymi oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego działania akcesoriami

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos 10 szt. wraz z układami oddechowymi oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego działania akcesoriami o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1

CPV: 3310000-1

 

 

  1. Przygotowanie oferty

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 2020-10-08 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do oferty należy dołączyć:

  1. materiały potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe),
  2. Kryteria oceny ofert:

        Cena – 90 %.

       Termin wykonania – 10 % – max. termin dostawy do 14 dni od dnia udzielenia zamówienia

  • Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

   Anna Jastrzębska,, Robert Misiak – e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.