dostawa, montaż i uruchomienie generatora tlenu medycznego zabudowanego w kontenerze z wewnętrzną infrastrukturą

/18.11.2020/

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie generatora tlenu medycznego zabudowanego w kontenerze z wewnętrzną infrastrukturą

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest dostawa, montaż i uruchomienie generatora tlenu medycznego zabudowanego w kontenerze z wewnętrzną infrastrukturą o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1.

CPV: 42980000-9 – generatory gazu

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. Doprowadzenie i wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania generatorów (32kW)
 2. Wzmocnienia terenu pod posadowienie kontenerów z generatorami.
 3. Roboty ziemne
 4. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń związanych z posadowieniem kontenerów

 

 

 • Przygotowanie oferty

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 2020-11-23 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do oferty należy dołączyć:

 1. materiały potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe),
 2. Certyfikat producenta wytwarzającego wyrób medyczny dla wyrobów medycznych
 3. Aprobata producenta na dyrektywę medyczną 93/42 EC
 4. Rejestracja lub wpis do rejestru wyrobów medycznych dla wyrobu klasy IIb

 

Kryteria oceny ofert:

        Cena – 90 %.

       Termin wykonania (dostawa i montaż urządzenia) – 10 % – max. termin 70 dni od dnia udzielenia zamówienia

 1. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 Anna Jastrzębska,, Robert Misiak – e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.