Dostawa odczynników dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

/28.06.2014/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzoz-siedlce.pl

Siedlce: dostawa odczynników dla potrzeb MLD w Siedlcach
Numer ogłoszenia: 114681 – 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników dla potrzeb MLD w Siedlcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa odczynników zgodnie z opisem załączonym do SIWZ – formularz cenowy przez okres 12 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 2 – 500.00 zł (słownie: pięćset 00/100) Zadanie nr 4 – 1 700.00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset 00/100) Zadanie nr 5 – 1 400.00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 00/100) Zadanie nr 7 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) Zadanie nr 19 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Zadanie nr 21 – 600.00 zł (słownie: sześćset 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych o rocznej wartości nie mniejszej niż 70 % wartości brutto złożonej oferty Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, 2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Metodyki wykonania badania dla wszystkich oferowanych odczynników – oryginalne producenta w języku polskim – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt.; aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub oświadczenie, że nie są wymagane – dla każdej pozycji – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt.; oświadczenie, że zaoferowane przez odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne są przystosowane do analizatora parametrów krytycznych Cobas b121 BGE produkcji Roche Diagnostics; materiały informacyjne producenta aparatu oraz instrukcje obsługi producenta aparatu dotyczące oferowanego aparatu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry w języku polskim – dotyczy zadań z dzierżawą aparatów – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt.;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.06.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki wraz z materiałami kontrolnymi i zużywalnymi, pochodzące od jednego producenta (kontrola na jednym poziomie do każdego żelu) niezbędne do wykonania 700 rozdziałów białek surowicy na 6 frakcji przy użyciu systemu do elektroforezy manualnej, typu SAS- MX- firmy Helena BioSciences Europe oraz programu do odczytu Platinum v3.0. Zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego systemu w czasie trwania umowy odczynnikowej(przegląd serwisowy systemu na początku umowy).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki niezbędne do wykonania 3 500 badań gazometrii krwi(pH,pO2,pCO2,pCa+2) na aparacie-Cobas b121, materiały eksploatacyjne i kontrolne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anty HBc (IgM+IgG) met.Elisa – barwne roztwory substratu i koniugatu, koniugat gotowy do uzycia, zapewniona aplikacja do programu umożliwiającego odczyt i interpretację wyników;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anty Borrelia IgM -met.Western/Line-Blot; Anty Borrelia IgG -met.Western/Line-Blot 1. Możliwość automatycznego oznaczenia w surowicy i PMR przy uzyciu tego samego zestawu 2.Jeden pasek przeznaczony dla jednego pacjenta,i zawierający dwie linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM 3. Antygeny rekombinowane naniesione na paski-minimum: VIsE, OspC , pl8, p39, p58, p41 4. Zapewnienie jednorazowych rynienek inkubacyjnych oraz wszelkich wymaganych do inkubacji odczynników 5. Aparat do automatycznej analizy testów W. Blot-automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników; wraz z systemem podtrzymywania napięcia UPS 6. Aparat do odczytu pasków, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne.Automatyczna ocena wyników 7. zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości – 2 sprawdziany w roku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: pakiet 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: anty Borrelia IgM -met.Elisa; Anty Borrelia IgG -met.Elisa 1. Możliwość oznaczenia w surowicy i PMR (oddielnie kalibratory dla surowicy i PMR 2. Oznaczenie ilościowe przeciwciał w klasie IgM i IgG 3. Do oferty dołączona metodyka testu w wersji oryginalnej producenta i w języku polskim zawierająca jednoznaczną i bez wątpliwości brzmiącą procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczenia z PMR 4. testy wykrywające trzy genogatunki: borrelia afzelii, burgdorferii, garinii z zastosowaniem do opłaszczenia mikroceli natywnych antygenów 5. Bufor do rozcieńczania surowic w klasie IgM eliminujący czynnik reumatoidalny 6. Reagenty gotowe do użycia 7. aplikacja do programu umożliwiającego odczyt i interpretację wyników 8. Zapewnienie kontroli międzynarodowej 2x w ciągu roku 9. dzierżawa czytnika mikropłytek.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: pakiet 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Eozyna Metanol cz.d.a. odczynnik Giemsy odczynnik May Grunwalda odczynnik Lugola odczynnik Pandyego odczynnik Extona/z krzywą kalibracyjną/ olejek immersyjny do mikroskopii /n-1.51/ odczynnik Nonne Appelta Kwas solny 0,5% Fuksyna zasadowa do barwienia met. Grama Denaturat laboratoryjny Fiolet krystaliczny do barwienia met. Grama Płyn do obliczania retykulocytów Fuksyna karbolowa Odczynnik Samsona.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pakiet 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Columbia Agar + 5% krew barania – podłoże podstawowe Sabourod agar z chloramfenikolem i gentamycyną Mueller Hinton Agar podłoże do lekooporności Mueller Hinton Agar/MuellerHinton Agar-podł.do lekooporności-dwukomorowe Mac Concey Agar + fiolet krystaliczny – podłoze podstawowe do hodowli Enterobacteriaceae Mannitol Salt Agar – podłoże wybiórcze dla Staphylococcus spp. Haemophilus Test Medium Chocolate agar + Poly Vitex Chocolate agar + Poly Vitex + bacytracyna Podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji Neisseria spp. Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida sp. Salmonella Shigella agar Hektoen Enteric Agar MRSA (MHA z 4% NaCl + 6 mg/l oksacyliny) Enterococcosel Agar Count – Tact (TSA + neutralizatory) typu RODAC BHI Agar + Vankomycin 4 mg/l BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l BHI Agar + Gentamycin 500 mg/l BHI Agar + Streptomycin 2 g/l BHI Agar + Teikoplanin 10 mg/l Wybiórcze podłoże chromogenne do paciorkowców gr.B Selenite F-Broth Mueller Hinton agar+5% krew końska+20 mg/L NAD Podłoże z cetrymidem do izolacji szczepów Pseudomonas aeruginosa Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu podłoża chromogenne do enteropatog. E.coli Podłoże wybiórcze do hodowli Yersinia spp. Mueller Hinton agar+kloksacylina 250ug/ml wybiórcze podłoże do hodowli i izolacji Moraxelle spp. Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu Cled/MacConcey/Enterococosel podłoże chromogenne do identyfikacji Listeria sp podłoże chromogenne do identyfikacji szczepów MRSA podłoże chromogenne do identyfikacji szczepów ESBL podłoże chromogenne do identyfikacji szczepów KPC podłoże chromogenne do identyfikacji szczepów VRE Columbia Agar + CNA + 5% KB Podłoża do przechowywania szczepów wzorcowych w temperaturze ok. -20 st C Probówki z agarem do przechowywania szczepów 1. Gotowe płytki o średnicy 90mm zabezpieczone podczas transportu w odpowiednie warunki temperaturowe 2. Wyraźny opis ( rodzaj podłoża, numer serii, data ważności) każdej dostarczonej płytki na spodzie (część płytki z agarem). 3. Dostarczenie certyfikatu końcowej kontroli jakości produktu mikrobiologicznego każdej dostarczonej partii towaru (certyfikat z informacjami – nazwa produktu i producenta, numer serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, charakterystyka mikrobiologiczna, wykaz szczepów kontrolnych). 4. Maksymalna wielkość opakowania – 20 płytek. 5. W ramach pakietu wymagany jest asortyment jednego producenta celem standaryzacji wyników..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: pakiet 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoże Kligler agar 1% woda peptonowa z tryptofanem Podłoże Christensena w modyfikacji Hornnaecha i Munila Podłoże z 10% laktoza Podłoże z malonianem sodu Podłoże Falkowa z lizyną Podłoże Falkowa kontrola Podłoże Falkowa z argininą Podłoże Falkowa z ornityną Podłoże Motility (do wykrywania ruchu Enterobacteriaceae) Podłoże Motility (do wykrywania ruchu Enterococcus) Podłoże Simons Citrate Podłoże z fenyloalaniną Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – mannitol Odczynnik Ehrlicha (do oznaczania indolu) Odczynnik 10% FeCl Bulion BHI Todd Hewitt Broth.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: pakiet 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym i z hodowli Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców Gr. A B C D F G wg. Lancefield (możliwość dokupienia pojedyńczych grup) Test lateksowy do szybkiej identyfikacji gronkowców (Staphylococcus spp.) Test lateksowy do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi drobnoustrojów Neisseria, Haemophilus itp…
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: pakiet 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kwas fenyloboronowy (do wykrywania mechanizmu KPC) EDTA (do wykrywania mechanizmu MBL).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: pakiet 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC antybiotyków -plastikowe Pakiet dotyczy wszystkich pasków gradientowych zalecanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) oraz Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) 1. Paski muszą posiadać POZYTYWNĄ OPINIĘ KRAJOWEGO OSRODKA REFERENCYJNEGO DS. LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW. 2. Plastikowe, niehigroskopijne. 3. Dostarczyć do każdej dostawy certyfikat kontroli pasków na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu, dla każdego szczepu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: pakiet 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania mechanizmów oporności MBL,ESBL,i in.- plastikowe Pakiet dotyczy wszystkich pasków gradientowych zalecanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) oraz Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) 1. Paski muszą posiadać POZYTYWNĄ OPINIĘ KRAJOWEGO OSRODKA REFERENCYJNEGO DS. LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW. 2. Plastikowe, niehigroskopijne. 3. Dostarczyć do każdej dostawy certyfikat kontroli pasków na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu, dla każdego szczepu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pakiet 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki antybiotykowe, pakowane w hermetycznie zamknięte opakowania typu BLISTER, z pochłaniaczem wilgoci, opisane skrótem nazwy i stężeniem antybiotyku Pakiet dotyczy wszystkich krążków zalecanych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) oraz Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) 1. Krążki muszą posiadać POZYTYWNĄ OPINIĘ KRAJOWEGO OŚRODKA REFERENCYJNEGO DS. LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW. 2. Krążki muszą pochodzić od jednego producenta celem zachowania standaryzacji wyników. 3. Dostarczyć do każdej dostawy certyfikat kontroli krążków na szczepach wzorcowych wraz ze strefami zahamowania wzrostu, podanymi w milimetrach, dla każdego szczepu. 4. Krążki antybiotykowe muszą przez cały okres trwania umowy posiadać niezmienny symbol antybiotyku, na każdym pojedynczym krążku musi widnieć symbol i stężenie w ug drukowane dwustronnie. 5. Fiolka krążków pakowana indywidualnie z pochłaniaczem wilgoci w blistrze. Krążki mają być konfekcjonowane w kartonowym opakowaniu, z nadrukiem na rancie symbolu krążka, jego nazwy, nr serii, datą ważności, nazwą producenta. Każda fiolka musi posiadać nieścierającą się etykietę z widocznym nadrukiem z nazwą antybiotyku, stężeniem, datą ważności i numerem serii. 6. Wszystkie krążki muszą posiadać taką samą temperaturę przechowywania od -20oC do +8oC..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: pakiet 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki diagnostyczne – optochina Krążki diagnostyczne (BVX) bibułowe wysycone bacytracyną B (a`5j bacytracyny w krążku), czynnikiem V, czynnikiem X do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus Krążki diagnostyczne (BV) nasycone – czynnikiem V + bacytracyna B (a` 2j bacytracyny w krążku). Krążki przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemopbilus Krążki diagnostyczne (BX) nasycone – czynnikiem X + bacytracyna B (a` 2j bacytracyny w krążku). Krążki przeznaczone do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemopbilus krążki diagnostyczne nasycone nowobiocyną (2 µg w krążku), do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus. krążki diagnostyczne nasycone chlorkiem sodu i chlorkiem 2,3,5 trójfenylotetrazoliny, do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium krążki diagnostyczne nasycone furazolidonem (50 µg w krążku), do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: pakiet 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skala Mc Farland standard.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: pakiet 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC- różne Pakiet dotyczy szczepów wzorcowych zalecanych do kontroli jakości przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD) oraz Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) 1. szczepy wzorcowe z pierwszego pasażu wraz z certyfikatem i metodyką postepowania 2. dostarczyć certyfikat jakości.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: pakiet 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test manualny do biochemicznej identyfikacji grzybów (wraz z potrzebnymi odczynnikami) test manualny do oznaczania lekowrażliwości grzybów (wraz z potrzebnymi odczynnikami).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: pakiet 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test do wykrywania oksydazy cytochromowej Cefinaza – do wykrywania beta-laktamaz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: pakiet 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test immunochromatograficzny do oznaczania p/ciał (IgG i IgM) przeciw Treponema pallidium w surowicy, wykorzystujący rekombinowane antygeny specyficzne dla p/ciał T. Pallidium. Test kasetkowy.Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrzlaboratoryjnej-2 sprawdziany w skali roku Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale (swoistość >98%) – test kasetkowy Test immunochromatograficzny,kasetkowy do wykrywania norowirusów w kale(swoistość powyżej 98%, czułość powyżej 92%) Test kasetkowy do wykrywania antygenu Legionella w moczu Test kasetkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu Test immunochromatograficzny do wykrywania obecności krwi utajonej w kale.Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrzlaboratoryjnej-2 sprawdziany w skali roku Test immunochromatograficzny do wykrywania obecności przeciwciał p/Helicobacter pylori Test immunochromatograficzny z użyciem przeciwciał monoklonalnych do wykrywania obecności antygenu Giardia lamblia w kale.Czułość >99% LE-test półilościowy Waaler-Rose -test hemaglutynacyjny półilościowy,wraz z kontrolami,płytkami i bagietkami Test ciążowy-hCG-immunochromatograficzny, kasetkowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: pakiet 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do identyfikacji Haemophilus/Neisaeriaceae Testy do identyfikacji Enterobacteriaceae Testy do identyfikacji pałeczek niefermentujących Testy do identyfikacji drobnoustrojów gram+.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: pakiet 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu GDH Clostridium difficile w kale (swoistość 98%, czułość 100%) – test kasetkowy Test immunochromatograficzny do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w kale (swoistość >91%, czułość 100%) – test kasetkowy Test immunochromatograficzny do wykrywania Yersinia enterocolitica w kale (swoistość i czułość > 99%) – test kasetkowy Test immunochromatograficzny do wykrywania laktoferyny w kale (czułość i swoistość) – test kasetkowy Mononukleoza -immunochromatograficzny,kasetkowy test do wykrywania następujących markerów wirusa EBV w surowicy: VCA-IgM,VCA-IgG,EBNA-IgG Test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale (swoistość >98%, czułość >99%)- test kasetkowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: pakiet 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: surowica antyglobulinowa poliwaletna anty-D standard Dolichotest.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: pakiet 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bufor Liss Sól buforowana NaCl 0,9% PBS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: pakiet 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych w płynie konserwującym o stężeniu ?4% Krwinki grupy ABO do zestawu AB0 stężenie > 20%.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: pakiet 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test do wykrywania antygenów Str. Pneumoniae w moczu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: pakiet 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynnik monoklonalny anty-A I klon odczynnik monoklonalny anty-B I klon odczynnik monoklonalny anty-D RUM odczynnik monoklonalny anty-A II klon odczynnik monoklonalny anty-B II klon odczynnik monoklonalny anty-D Blend.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: pakiet 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profil pediatryczny /mieszanka traw,brzoza,roztocza,alergeny zwierzęce,pleśń,mleko,jaja,ryby,zboża,orzechy, owoce,warzywa/ Wymagania sprzętowe – kołyska laboratoryjna, skaner oraz oprogramowanie do automatycznej interpretacji wyników.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: pakiet 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ANA-profil-met.Western lub Line-Blot: dsDNA,nucleosomy,histony,snRNP,SS-A,SS-B Scl-70, Jo-1,AMA, PCNA,Mi-2,PCNA,Ku,Pm-Scl, Wymagania sprzętowe – kołyska laboratoryjna, skaner oraz oprogramowanie do automatycznej interpretacji wyników.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.