dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach

/04.02.2020/

Polska-Siedlce: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 019-041219

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000310309
Adres pocztowy: Kilińskiego 29
Miejscowość: Siedlce
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 08-110
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl
Tel.: +48 256444483
Faks: +48 256444483

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl

Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzoz-siedlce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach

Numer referencyjny: odczynniki+dzierżawa/299/2020

II.1.2)Główny kod CPV

33696500

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 4 136 059.64 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z kompletnym wyposażeniem

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

38434000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz odczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 563 511.70 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium – 30 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania płynów z jam ciała wraz z kompletnym wyposażeniem.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

38434000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz odczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 233 253.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium – 5 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi wraz z kompletnym wyposażeniem, UPS oraz zewnętrznego czytnika kodów kreskowych

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

38434000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz odczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 77 170.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium – 2 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego wraz z kompletnym wyposażeniem, stołu pod aparat, drukarki, stanowiska komputerowego oraz UPS

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

38434000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz odczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 225 656.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium – 6 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego aparatu do oceny parametrów fizyko-chemicznych moczu z kompletnym wyposażeniem, UPS wraz z paskami do moczu

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33696500

38434000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz odczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 9 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40

Cena – Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 36 468.94 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadium – 800,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odczynników odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dzierżawą analizatora o wartości nie mniejszej niż: o wartości brutto nie mniejszej niż:

— zadanie nr 1 – 1 800 000,00 PLN brutto,

— zadanie 2 –150 000,00 PLN brutto,

— zadanie 3 – 40 000,00 PLN brutto,

— zadanie 4 – 150 000,00 PLN brutto,

— zadanie 5 – 25 000 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/02/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/02/2020

Czas lokalny: 10:05

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, pokój nr sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty na dostawy,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument potwierdzający niezaleganie przez Wykonawcę z opłacaniem podatków,

— informacja Wykonawcy o obowiązku podatkowym,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— instrukcje obsługi,

— karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

— procedura wykonania badania dla każdej pozycji odczynnikowej,

— wykaz dostaw lub usług,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom,

— zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów biobójczych lub deklaracja zgodności CE.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  1. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
  6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
  7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Odwołanie wnosi się:

1 — w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób — w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  1. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/01/2020

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.