Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

/29.01.2014/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

(przekazane UPUE w dniu 24/01/2014)

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

  1. Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Anna  Jastrzębska –  przetargi@spzoz-siedlce.pl

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Ewa Jastrzębska-Bohaterewicz –  ebohaterewicz@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 25.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 3 – Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Wspólny Słownik Zamówień: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne, 38434500-1 – Analizatory biochemiczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynników odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dzierżawą analizatora zaproponowanego w ofercie przetargowej z potwierdzeniem, że aparat rocznie wykonał:

– pakiet 1 – 200 000 badań biochemicznych i immunochemicznych

– pakiet 2 – 30 000 badań morfologii

– pakiet 4 – 27 000 badań koagulologicznych

– pakiet 5 – 1 700 badań immunochemicznych

– pakiet 6 – 12 000 badań analizy moczu

dla pakietu 3 – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynników odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dzierżawą analizatora zaproponowanego w ofercie przetargowej o rocznej wartości dostawy nie mniejszej niż  25 % wartości brutto złożonej oferty

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 30 000.00 PLN (słownie:  trzydzieści tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 5 000.00 PLN (słownie pięć tysięcy  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 1 400.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 5 800.00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 2 600.00 PLN (słownie:  dwa tysiące sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr – sekretariat do dnia 2014-03-07 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających – do 20% wartości poszczególnych zadań, w asortymencie określonym w zamówieniu podstawowym

 Siedlce dnia: 2014-01-29

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.