Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

/07.02.2017/

Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
1 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45265-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Siedlce: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 026-045265
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach000310309Kilińskiego 29Siedlce08-110PolskaOsoba do kontaktów: Anna JastrzębskaE-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl Kod NUTS: PL122
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.spzoz-siedlce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: www.spzoz-siedlce.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium SPZOZ w Siedlcach.
Numer referencyjny: odcz.+dzierż./166/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
33696500
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
2 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 9
1. dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z odczynnikami;
2. automatyczny analizator hematologiczny wraz z odczynnikami;
3. dzierżawa aparatu do posiewu płynów ustrojowych wraz z odczynnikami;
4. dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników;
5. Dzierżawa analizatora do oznaczeń fizykochemicznych moczu wraz z odczynnikami, wykaz odczynnikówwraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określazałącznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z odczynnikami
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce, ul. Starowiejska 15.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z odczynnikami, wykazodczynników wraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczneanalizatora określa załącznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
3 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 9
II.2.1)
Nazwa:
Dzierżawa – automatyczny analizator hematologiczny wraz z odczynnikami
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce, ul. Starowiejska 15.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dzierżawa – automatyczny analizator hematologiczny wraz z odczynnikami, wykaz odczynników wraz zilościami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określazałącznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dzierżawa aparatu do posiewu płynów ustrojowych wraz z odczynnikami
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce, ul. Starowiejska 15.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
4 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 9
Dzierżawa aparatu do posiewu płynów ustrojowych wraz z odczynnikami, wykaz odczynników wraz z ilościamizawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 2 doSIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostaw cząstkowych / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce, ul. Starowiejska 15.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników, wykaz odczynników wraz z ilościamizawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określa załącznik nr 2 doSIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
5 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 9
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dzierżawa analizatora do oznaczeń fizykochemicznych moczu wraz z odczynnikami
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38434500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL122
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce, ul. Starowiejska 15.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dzierżawa analizatora do oznaczeń fizykochemicznych moczu wraz z odczynnikami, wykaz odczynnikówwraz z ilościami zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, parametry graniczne analizatora określazałącznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
6 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 9
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząceposiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadziespełnia/nie spełnia.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotycząceposiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadziespełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w tym zakresieZamawiający żąda następujących dokumentów:
Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieżwykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wrazz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługizostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonanelub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należytewykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertalbo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeliWykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odczynnikówodpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dzierżawą analizatora o wartości niemniejszej niż:
Zadanie nr 1 – 1 500 000 PLN brutto
Zadanie nr 2 – 150 000 PLN brutto
Zadanie nr 3 – 35 000 PLN brutto
Zadanie nr 4 – 150 000 PLN brutto
Zadanie nr 5 – 25 000 PLN brutto
Na zasadach odpowiednio określonych w SIWZ.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczącesytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana nazasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
7 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 9
Warunki umowy zawiera załącznik do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2017
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Sala konferencyjna – siedziba Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN).
Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664, bank PKOBPSA I o/Siedlce w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Zamawiającego najpóźniej domomentu upływu terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do ofertyoryginału dokumentu. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niżpieniądz,oryginał dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, oznakowanej nazwą postępowania i nazwą
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
8 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 9
Wykonawcy, a jego kserokopia – załączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostaniezałączony oryginał dokumentu – Zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralnączęść.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp orazwykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 Pzp, należy przedłożyć:
Jednolity europejski dokument zamówienia zwany JEDZ (składany razem z ofertą)
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu lubSIWZ.;sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia. JEDZ, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularzaokreślonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JednoliteEuropejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
Sposób wypełnienia JEDZ jest podany na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod adresem: www.uzp.gov.pl
Szczegółowy wykaz warunków, dokumentów i oświadczeń Zamawiający określił w SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się: 1—w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia—jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób—w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
Dz.U./S S26
07/02/2017
45265-2017-PL
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
9 / 9
07/02/2017S26
http://ted.europa.eu/TED
– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 9
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2017

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.