Dostawa odczynników

/24.05.2013/

Siedlce: dostawa odczynników
Numer ogłoszenia: 89509 – 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa odczynników, oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – 35 zadań.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych o rocznej wartości nie mniejszej niż 70 % wartości brutto złożonej oferty Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1, 2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Metodyki wykonania badania dla wszystkich oferowanych odczynników – oryginalne producenta w języku polskim – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt; aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub oświadczenie, że nie są wymagane – dla każdej pozycji – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt.; oświadczenie, że zaoferowane przez odczynniki, materiały kontrolne i eksploatacyjne są przystosowane do analizatora parametrów krytycznych Cobas b121 BGE produkcji Roche Diagnostics – zadanie 35; materiały informacyjne producenta aparatu oraz instrukcje obsługi producenta aparatu dotyczące oferowanego aparatu potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry w języku polskim – dotyczy zadań z dzierżawą aparatów – w wersji papierowej lub elektronicznej – płyta CD – 2 szt.;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Giardia lamblia-antygen w kale – immunochromotograficzny test z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciwko antygenowi G.lamblia, czułość testu – 100% Helicobacter pylori – antygen w kale – test immunochromotograficzny jednostopniowy, swoistość >98% zawierający kontrolę pozytywną Helicobacter pylori -przeciwciała w surowicy – test immunochromatograficzny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LE-test lateksowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mikroalbumina – test jakościowy do wykrywania albuminy w moczu powyżej 20ug/ml.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: czynnik RF-hemaglutynacyjny test półilościowy (Waaler-Rose) wraz z płytkami i bagietkami.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: mononukleoza-immunochromatograficzny, kasetkowy test do wykrywania markerów wirusa Epstein Barr w surowicy::VCA-IgM,VCA-IgG,EBNA-IgG,IgM-heterofilne; Test immunochromatograficzny do oznaczania przeciwciał (IgG i IgM)przeciw Treponema pallidum w surowicy,wykorzystujący rekombinowane antygeny specyficzne dla przeciwciał anty-T.pallidum.Kasetki pakowane indywidualnie-zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w ciągu roku; krew utajona w kale – immunochomatograficzny test do wykrywania hemoglobiny ludzkiej o czułości -40ng/ml-zapewnienie kontroli zewnętrznej-2 sprawdziany w ciągu roku; test wykrywający i różnicujący antygeny grypy typu A i B w wymazach z górnych dgóg oddechowych; Test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale, swoistość >98%, zawierający kontrolę pozytywną); test immunochromatograficzny do wykrywania norowirusów w kale; test immunochromatograficzny kasetkowy do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile w kale, czułość analityczna 5ug/ml; test immunochromatograficzny do wykrywania nantygenu GDH Clostridium difficile;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki wraz z materiałami kontrolnymi pochodzące od jednegoproducenta (kontrola na jednym poziomie do każdego żelu)i zużywalnymi niezbędne do wykonania 700 rozdziałów białek surowicy na 6 frakcji przy użyciu systemu do elektroforezy manualnej typu SAS- MX- firmy Helena BioSciences Europe oraz programu do odczytu Platinum v3.0. Zapewnienie autoryzowanego serwisu technicznego systemu w czasie trwania umowy odczynnikowej(przegląd serwisowy systemu na początku umowy).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: zadanie 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HCG-test ciążowy – t. immunochromatograficzny, kasetkowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: zadanie 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HBsAg -met.Elisa,test jednoetapowy, roztwory barwne substratu i koniugatu, każdy strip oznakowany symbolem testu, czułość analityczna nie niższa niż 0,070 ng/ml, zapewniona aplikacja do programu umożliwiającego odczyt i interpretację wyników ; Anty HBc (IgM+IgG) met.Elisa – barwne roztwory substratu i koniugatu, koniugat gotowy do uzycia, zapewniona aplikacja do programu umożliwiającego odczyt i interpretację wyników;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: zadanie 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Anty Borrelia IgM -met.WesternBlot; Anty Borrelia IgG -met.WesternBlot 1. Możliwość automatycznego oznaczenia w surowicy i PMR przy uzyciu tego samego zestawu 2. Antygeny rekombinowane naniesione na paski-minimum: p100, VIsE, OspC i pl8(B.garinii, burgdorfelii, afzelii, spielmanii), OspA, p39, p58 3. Zapewnienie jednorazowych rynienek inkubacyjnych 4. Aparat do automatycznej analizy testów W. Blot wraz z systemem podtrzymywania napięcia UPS 5. Aparat do odczytu pasków, wyposażony w program do oceny wyników 6. zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości – 2 sprawdziany w roku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: zadanie 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: anty Borrelia IgM -met.Elisa; Anty Borrelia IgG -met.Elisa 1. Możliwość oznaczenia w surowicy i PMR (oddzielnie kalibratory dla surowicy i PMR 2. oznaczenie ilościowe przeciwciał w klasie IgM i IgG 3. Do oferty dołączona metodyka testu w wersji oryginalnej producenta i w języku polskim zawierająca jednoznaczną i bez wątpliwości brzmiącą procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczenia z PMR 4. testy wykrywające trzy genogatunki: borrelia afzelii, burgdorferii, garinii z zastosowaniem do opłaszczenia mikroceli natywnych antygenów 5. Bufor do rozcieńczania surowic w klasie IgM eliminujący czynnik reumatoidalny 6. Reagenty gotowe do użycia 7. aplikacja do programu umożliwiającego odczyt i interpretację wyników 8. Zapewnienie kontroli międzynarodowej 2x w ciągu roku 9. dzierżawa czytnika mikropłytek dostawa odczynników, oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – 35 zadań.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: zadanie 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Eozyna Metanol cz.d.a. odczynnik Giemsy odczynnik May Grunwalda odczynnik Lugola odczynnik Pandy ego odczynnik Extona/z krzywą kalibracyjną/ olejek immersyjny do mikroskopii /n-1.51/ odczynnik Nonne Appelta Kwas solny 0,5% Fuksyna zasadowa do barwienia met. Grama Denaturat laboratoryjny Fiolet krystaliczny do barwienia met. Grama Płyn do obliczania retykulocytów Fuksyna karbolowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: zadanie 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Columbia Agar + 5% krew barania – podłoże podstawowe Sabourod agar z chloramfenikolem Mueller Hinton Agar podłoże do lekooporności Mueller Hinton Agar/MuellerHinton Agar-podł.do lekooporności-dwukomorowe Mac Concey Agar + fiolet krystaliczny – podłoze podstawowe do hodowli Enterobacteriaceae Mannitol Salt Agar – podłoże wybiórcze dla Staphylococcus spp. Haemophilus Test Medium Chocolate agar + Poly Vitex Chocolate agar + Poly Vitex + bacytracyna Podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji Neisseria spp. Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida sp. Salmonella Shigella agar Hektoen Enteric Agar MRSA (MHA z 4% NaCl + 6 mg/l oksacyliny Enterococcosel Agar Count – Tact (TSA + neutralizatory) typu RODAC BHI Agar + Vankomycin 4 mg/l BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l BHI Agar + Gentamycin 500 mg/l BHI Agar + Streptomycin 2 g/l BHI Agar + Teikoplanin 10 mg/l Wybiórcze podłoże chromogenne do paciorkowców gr.B Selenite F-Broth Mueller Hinton agar+5% krew końska+20 mg/L NAD Probówki z agarem do przechowywania szczepów Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu podłoża chromogenne do E.coli 0157 Podłoże wybiórcze do hodowli Yersinia Mueller Hinton agar+kloksacylina 250ug/ml wybiórcze podłoże do hodowli i izolacji Moraxelle spp. Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu Cled/MacConcey/Enterococosel podłoże chromogenne do identyfikacji Listeria sp.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: zadanie 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podłoże Kligler agar 1% woda peptonowa z tryptofanem Podłoże Christensena w modyfikacji Hornnaecha i Munila Podłoże z 10% laktoza Podłoże z malonianem sodu Podłoże Falkowa z lizyną Podłoże Falkowa kontrola Podłoże Motility (do wykrywania ruchu) Podłoże Simons Citrate Podłoże z fenyloalaniną Bulion z 6,5% NaCl Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – mannitol Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – sorbitol Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów – ornityna Bulion pH 9,6 Odczynnik Ehrlicha (do oznaczania indolu) Odczynnik 10% FeCl Bulion BHI.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: zadanie 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym i z hodowli.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: zadanie 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kwas boronowy EDTA.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: zadanie 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania wartości MIC-plastikowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: zadanie 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Paski gradientowe do oznaczania mechanizmów oporności MBL,ESBL,i in.-100 plastikowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: zadanie 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki antybiotykowe, pakowane w hermetycznie zamknięte opakowania typu BLISTER, z pochłaniaczem wilgoci, opisane skrótem nazwy i stężeniem antybiotyku.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: zadanie 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krążki diagnostyczne – optochina Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym X Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym V Krążki diagnostyczne z czynnikiem wzrostowym XV.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: zadanie 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skala Mc Farland standard.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: zadanie 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC- różne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: zadanie 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców Gr. A B C D F G wg. Lancefield (możliwość dokupienia pojedyńczych grup).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: zadanie 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do szybkiej identyfikacji gronkowców (Staphylococcus spp.).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: zadanie 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test lateksowy do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi drobnoustrojów Neisseria, Haemophilus itp…
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: zadanie 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test do manualnej identyfikacji biochemicznej grzybów (wraz z potrzebnymi odczynnikami).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: zadanie 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test do wykrywania oksydazy cytochromowej Cefinaza – do wykrywania ?-laktamaz.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: zadanie 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do identyfikacji Haemophilus/Neisaeriaceae Testy do identyfikacji Enterobacteriaceae Testy do identyfikacji pałeczek niefermentujących Testy do identyfikacji drobnoustrojów gram+.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: zadanie 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: surowica antyglobulinowa poliwaletna anty-D standard Dolichotest.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: zadanie 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bufor Liss Sól buforowana NaCl 0,9% PBS.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: zadanie 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych w płynie konserwującym o stężeniu ?4% Krwinki grupy 0 do zestawu AB0 stężeenie > 20% Krwinki grupy A1 i B do zestawu AB0 stężenie > 20%.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: zadanie 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: test do wykrywania antygenów Str. Pneumoniae w moczu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: zadanie 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odczynnik monoklonalny anty-A I klon odczynnik monoklonalny anty-B I klon odczynnik monoklonalny anty-D RUM odczynnik monoklonalny anty-A II klon odczynnik monoklonalny anty-B II klon odczynnik monoklonalny anty-D Blend.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: zadanie 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profil pediatryczny /mieszanka traw,brzoza,roztocza,alergeny zwierzęce,pleśń,mleko,jaja,ryby,zboża,orzechy, owoce,warzywa/ Wymagania sprzętowe – kołyska laboratoryjna, skaner oraz oprogramowanie do automatycznej interpretacji wyników.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: zadanie 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ANA-profil-met.Western lub Line-Blot: dsDNA,nucleosomy,histony,snRNP,SS-A,SS-B Scl-70, Jo-1,AMA, PCNA,Mi-2,PCNA,Ku,Pm-Scl, Wymagania sprzętowe – kołyska laboratoryjna, skaner oraz oprogramowanie do automatycznej interpretacji wyników.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: zadanie 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki, materiały eksploatacyjne i kontrolne niezbędne do wykonania 3 500 badań gazometrii krwi(pH,pO2,pCO2,pCa+2) na aparacie – Cobas b121 Autoryzowana obsługa serwisowa polegająca na rocznym przeglądzie prewencyjnym, wsparciu telefonicznym w godz. 8.00-21.00, przybyciu ekipy serwisowej w przypadku zaistnienia uszkodzenia w ciągu 8 godzin roboczych od chwili zgłoszenia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.