Dostawa rękawic, drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, materiałów do sterylizacji

/24.10.2012/

PL-Siedlce: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2012/S 205-337179

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
000310309
ul. Kilińskiego 29
08-110 Siedlce
POLSKA
E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spzoz-siedlce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa rękawic, drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, materiałów do sterylizacji.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska, Siedlce.

Kod NUTS PL122

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa rękawic, drobnego sprzętu medycznego oraz laboratoryjnego, materiałów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Siedlce.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000, 33141420, 33141300, 33141640, 33198000, 38437000, 33171000, 33100000, 33183000, 33124131, 33141220, 22993200, 38437100, 33141200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 225 000,00 i 240 000,00 EUR

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: zadanie 1

1)Krótki opis

Rękawice, diagnostyczne, chirurgiczne, połoznicze, sekcyjne, foliowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141420

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 31 500,00 i 33 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: zadanie 2

1)Krótki opis

Rękawice chirurgiczne bezlateksowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141420

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 200,00 i 1 400,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: zadanie 3

1)Krótki opis

Kraniki trójdrożne, rampy pięciokranikowe, katetery do odsysania ran, butelki do długotrwałego odysyania ran, łyżki do laryngoskopu typu Macintosh.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 10 000,00 i 11 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: zadanie 4

1)Krótki opis

Trzykanałowy CLAVE.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 300,00 i 350,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: zadanie 5

1)Krótki opis

Gotowy zestaw do naprawy przepuklin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 6 300,00 i 7 300,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: zadanie 6

1)Krótki opis

Igły, strzykawki, kaniule.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141300

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 14 500,00 i 15 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: zadanie 7

1)Krótki opis

Kaniula noworodkowa.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141220

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 500,00 i 2 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: zadanie 8

1)Krótki opis

Klipsy tytanowe.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 7 400,00 i 8 400,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: zadanie 9

1)Krótki opis

Cewnik Torax, Tiemanna, Dufura.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141200

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 100,00 i 120,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: zadanie 10

1)Krótki opis

Worki do żywienia pozajelitowego, przyrządy do żywienia dojelitowego, zgłębniki do żywienia pozajelitowego zestaw do podawania preparatów do żywienia dojelitowego do pompy Applix Smart, sonda PEG.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 7 700,00 i 8 700,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: zadanie 11

1)Krótki opis

Paski do określania poziomu glukozy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33124131

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 4 400,00 i 5 400,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: zadanie 12

1)Krótki opis

Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point, Standard, zestawy do wkłuć zewnątrzoponowych, zestawy do kaniuzacji dużych naczyń metodą Seidingera.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 5 000,00 i 6 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: zadanie 13

1)Krótki opis

Przyrządy do przetaczania płynów, krwi, przedłużacze do pomp infuzyjnych, przyrządy do szybkiego przetaczania krwi, przyrządy do aspirowania leków, przyrządy OCŻ, zestawy do pompy Ascor AP31 i AP31P.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 13 800,00 i 14 800,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: zadanie 14

1)Krótki opis

Kaniula dotętnicza.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141220

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 000,00 i 1 200,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: zadanie 15

1)Krótki opis

Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 150,00 i 200,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: zadanie 16

1)Krótki opis

Rurki intubacyjne, rurki tracheostomijne, łączniki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33171000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 2 500,00 i 3 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: zadanie 17

1)Krótki opis

Materiały do sterylizacji parowej.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33198000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 15 600,00 i 16 600,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: zadanie 18

1)Krótki opis

Ustniki j.u. do spirometru Easy One model 200, 1Ustniki wielorazowego użytku do spirometru Easy One model 2001, Spiretki wielorazowego użytku do spirometru Easy One model 2001.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 000,00 i 1 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: zadanie 19

1)Krótki opis

Pojemnik zbiorczy do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego, łącznik kątowy obrotowy.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 400,00 i 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: zadanie 20

1)Krótki opis

Cewniki Foleja, cewnik do odsysania dóg oddechowych, pojemnik urologiczny, worek do zbiórki moczu, zgłębnik żołądkowy, cewnik do podawania tlenu przez nos.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 4 800,00 i 5 600,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: zadanie 21

1)Krótki opis

Drobny sprzęt medyczny j.u.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 10 900,00 i 11 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: zadanie 22

1)Krótki opis

Papiery do aparatów, żele do USG, EEG, EKG, do badań holterowskich.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

22993200

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 2 500,00 i 3 200,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: zadanie 23

1)Krótki opis

Elektrody EKG.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 900,00 i 1 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: zadanie 24

1)Krótki opis

Filtry przeciwbakteryjne, bakteryjno-wirusowe, mechaniczne, maski tlenowe, obwód oddechowy, czujniki, cewniki do odsysania w systemie zamkniętym.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33171000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 7 700,00 i 8 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: zadanie 25

1)Krótki opis

Sterylna woda do nawilżania pacjenta.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33171000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 350,00 i 410,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: zadanie 26

1)Krótki opis

Maski chirurgiczne, czepki, fartuchy, ochraniacze,

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 200,00 i 4 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: zadanie 27

1)Krótki opis

Fartuchy, prześcieradła, osłony na przewody.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 6 100,00 i 7 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: zadanie 28

1)Krótki opis

Dreny, wkłady jednorazowe, proszek żelujący, kanka Yankuer, zestawy do odsysania płynu z opłucnej, igły do trepanobiopsji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141640

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 16 000,00 i 17 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: zadanie 29

1)Krótki opis

Kleszczyki do biopolarnej termofuzji, uchwyty do elektrod monopolarnych, elektrody monopolarne, elektrody neutralne, kable.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 8 900,00 i 9 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: zadanie 30

1)Krótki opis

Siatki do zaopatrywania przepuklin.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33183000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 700,00 i 730,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: zadanie 31

1)Krótki opis

Wyroby laboratoryjne – szkiełka, końcówki, ezy, podłoża transportowe, pojemniki probówki.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38437000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 6 500,00 i 7 400,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: zadanie 32

1)Krótki opis

Statywy, nakłuwacze, kapilary, wyroby do gazometrii.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1 200,00 i 1 700,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: zadanie 33

1)Krótki opis

Dostawa systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi wraz z aparatem do automatycznego odczytu OB.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141300

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 17 500,00 i 18 500,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: zadanie 34

1)Krótki opis

Pojemniki na mocz, naczynka, płyty serologiczne, korki, pipety, wymazówki, etykiety samoprzylepne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38437000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 700,00 i 4 200,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: zadanie 35

1)Krótki opis

Probówki laboratoryjne.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38437000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 4 300,00 i 4 800,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: zadanie 36

1)Krótki opis

Pipeta automatyczna.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38437100

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 900,00 i 1 000,00 EUR

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie nr 1 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100).
Zadanie nr 3 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100).
Zadanie nr 5 – 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100).
Zadanie nr 6 – 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100).
Zadanie nr 8 – 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100).
Zadanie nr 10 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset 00/100).
Zadanie nr 11 – 500,00 PLN (słownie: pięćset 00/100).
Zadanie nr 12 – 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100).
Zadanie nr 13 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100).
Zadanie nr 21 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100).
Zadanie nr 24 – 800,00 PLN (słownie: osiemset 00/100).
Zadanie nr 27 – 600,00 PLN (słownie: sześćset 00/100).
Zadanie nr 29 – 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100).
Zadanie nr 31 – 700,00 PLN (słownie: siedemset 00/100).
Zadanie nr 33 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100).

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertoświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo na podstawie, których może być wprowadzany do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP i jest oznakowany zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U Nr 107 poz. 679). Wykonawca zobowiązuje sie potwierdzić to odpowiednimi dokumentami na wezwanie Zamawiającego. w wyznaczonym terminie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę drobnego sprzętu medycznego j.u., sprzętu laboratoryjnego j.u. lub materiałów do sterylizacji o wartości nie mniejszej niż 70 % wartości brutto złożonej oferty.
Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,
2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

dr.sprzęt med./66/ZP/2012

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.11.2012 – 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 29.11.2012 – 11:05

Miejscowość:

Siedzibie Zamawiającego.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

nie dotyczy

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19.10.2012

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.