Dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu medycznego j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno – próżniowego systemu pobierania krwi

/12.12.2014/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi

(przekazane UPUE w dniu 10.12.2014r)

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak –  e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl
  • w zakresie merytorycznym:
1   Ewa Jastrzębska-Bohaterewicz –  e-mail: ebohaterewicz@spzoz-siedlce.pl
2   Małgorzata Medak –  e-mail: mmedak@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi

Wspólny Słownik Zamówień: 33141420-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę  tożsamą z przedmiotem zamówienia (składaną ofertą) o wartości nie mniejszej niż 70 % wartości brutto złożonej oferty.

Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 2 500.00 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 12:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 250.00 PLN (słownie:  dwieście pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 16:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 21: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 22:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 23: 350.00 PLN (słownie:  trzysta pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 24: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 25: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 26:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 27: 1 300.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 28: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 29: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 30: 100.00 PLN (słownie:  sto  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 31:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 32:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 33:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 34:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 35: 250.000  PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 36: 1 400.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 37: 150.00 PLN (słownie:  sto pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 38: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 39: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 40:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)
Dla zadania częściowego nr 41:  PLN (słownie: ………………………………………….. PLN)

Dla zadania częściowego nr 42: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 95%
2 Termin dostawy 5%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2015-01-21 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.