Dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do sterylizacji, zamkniętego systemu pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego

/30.10.2013/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawę rękawic medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do sterylizacji,  zamkniętego systemu pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego

(przekazane UPUE w dniu 25.10.2013r.)

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Anna  Jastrzębska –  przetargi@spzoz-siedlce.pl
  • w zakresie merytorycznym:
1   Ewa Jastrzębska-Bohaterewicz –  ebohaterewicz@spzoz-siedlce.pl
2   Małgorzata Medak –  mmedak@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 25.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 3- Sekcja Zamówień Publicznych.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do sterylizacji, zamkniętego systemu pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego

Wspólny Słownik Zamówień:

18424300-0 – Rękawice jednorazowe

33141000-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141220-8 – Kaniula

33124131-2 – Paski odczynnikowe

22993200-9 – Papier termoczuły lub tektura

33171000-9 – Przyrządy do anestezji i resuscytacji

33171000-9 – Przyrządy do anestezji i resuscytacji

33141640-8 – Dreny

33141300-3 – Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę  tożsamą z przedmiotem zamówienia (składaną ofertą) o wartości nie mniejszej niż 70 % wartości brutto złożonej oferty.

Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Wykonawca wraz z ofertą powinien przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 2 500.00 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 3 000.00 PLN (słownie:  trzy tysiące 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 2 500.00 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 1 600.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 22: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 25: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 28: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 32: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 33: 2 000.00 PLN (słownie:  dwa tysiące 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 39: 500 PLN (słownie:  pięćset 00/100 PLN)

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2013-12-05 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 Siedlce dnia: 2013-10-30

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.