Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

/11.07.2019/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem  w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

(przekazane UPUE w dniu 08/07/2019)

I.           Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Faks: 25 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1.   Anna  Jastrzębska
2.   Robert Misiak

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

IV.       Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr: Opis:
1 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 1

Wspólny Słownik Zamówień: 33112200-0 – Aparaty ultrasonograficzne

Opis: Dostawa aparatu usg, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 2

Wspólny Słownik Zamówień: 33160000-9 – Techniki operacyjne

Opis: Dostawa zestawu laparoskopowegoz torem wizyjnym, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 3

Wspólny Słownik Zamówień: 33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne

Opis: Dostawa diatermi chirurgicznej, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 4

Wspólny Słownik Zamówień: 33161000-6 – Urządzenia elektrochirurgiczne

Opis: Dostawa platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 5

Wspólny Słownik Zamówień: 33172100-7 – Urządzenia do anestezji

Opis: Dostawa aparatu do znieczuleń, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 6

Wspólny Słownik Zamówień: 33192100-3 – Łóżka do użytku medycznego, 33192000-2 – Meble medyczne

Opis: Dostawa łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi oraz wózkami do transportu pacjentów, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 7

Wspólny Słownik Zamówień: 33192230-3 – Stoły operacyjne

Opis: Dostawa 2 sztuk stołów operacyjnych wraz z pozycjonerami żelowymi oraz systemami ogrzewania pacjenta, zgodnie z opisem technicznym zawartymw  załaczniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 8

Wspólny Słownik Zamówień: 33180000-5 – Wsparcie czynnościowe

Opis: Dostawa respiratorów oraz aparatów do wentylacji nieinwazyjnej, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załaczniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 9

Wspólny Słownik Zamówień: 33110000-4 – Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Opis: Dostawa wideobronchoskopu oraz wideolaryngoskopu, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załaczniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 10

Wspólny Słownik Zamówień: 33111600-7 – Urządzenia radiograficzne

Opis: Dostawa przewoźnego aparatu rtg, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 11

Wspólny Słownik Zamówień: 33180000-5 – Wsparcie czynnościowe

Opis: Dostawa aparatu do hipotermii leczniczej, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 12

Wspólny Słownik Zamówień: 33180000-5 – Wsparcie czynnościowe

Opis: Dostawa systemu do kompresji klatki piersiowej, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 13

Wspólny Słownik Zamówień: 33171200-1 – Przyrządy do resuscytacji, 33170000-2 – Aparatura do anestezji i resuscytacji

Opis: Dostawa analizatora parametrów krytycznych, wózka do resuscytacji, pulsoksymetrów oraz ssaków elektrycznych, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 14

Wspólny Słownik Zamówień: 33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Opis: Dostawa dezynfekatorów oraz myjek, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 15

Wspólny Słownik Zamówień: 33192000-2 – Meble medyczne

Opis: Dostawa 2 sztuk lodówek medycznych, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 16

Wspólny Słownik Zamówień: 33181000-2 – Urządzenia do terapii nerkowej

Opis: Dostawa 2 sztuk aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 17

Wspólny Słownik Zamówień: 33192300-5 – Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

Opis: Dostawa szafy na leki , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 18

Wspólny Słownik Zamówień: 33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

Opis: Dostawa urządzeń do ogrzewania pacjenta , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 19

Wspólny Słownik Zamówień: 33195000-3 – System monitorowania pacjentów

Opis: Dostawa monitorów kardiologicznych oraz centrali wielostanowiskowej , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 20

Wspólny Słownik Zamówień: 33182200-1 – Urządzenia do stymulacji pracy serca

Opis: Dostawa defibrylatorów oraz zewnętrznych stymulatorów serca , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 21

Wspólny Słownik Zamówień: 33194110-0 – Pompy infuzyjne

Opis: Dostawa pomp infuzyjnych, zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22 Temat: dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 22

Wspólny Słownik Zamówień: 30213000-5 – Komputery osobiste, 30216130-6 – Czytniki kodu kreskowego, 30232110-8 – Drukarki laserowe

Opis: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i  czytników kodów kreskowych,  do SP ZOZ Siedlce , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23 Temat: dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce – Zadanie nr 23

Wspólny Słownik Zamówień: 33192000-2 – Meble medyczne

Opis: Dostawa kontenerów do sterylizacji , zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V.     Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Tak

Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

Tak

Nie

VI.       Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2019-11-30

VII.    Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki udziału w postępowaniu
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia wymagań minimalnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego (dotyczy Zadań nr 1 -21 oraz Nr 23) lub komputerowego (dotyczy tylko Zadania nr 22), o wartości brutto, w ramach jednej dostawy, nie mniejszej niż:

Zadanie nr 1  –   50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zadanie nr 2  – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Zadanie nr 3  –   30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Zadanie nr 4  –   20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 5  –   70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Zadanie nr 6  –   60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Zadanie nr 7  – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Zadanie nr 8  –   70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Zadanie nr 9  –   20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 10  – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zadanie nr 11  – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 12  – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 13  –   7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

Zadanie nr 14 –  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 15  –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Zadanie nr 16 –  25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Zadanie nr 17  –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Zadanie nr 18  –   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie nr 19  – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Zadanie nr 20  – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zadanie nr 21 –  20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Zadanie nr 22  –   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Zadanie nr 23  –     8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Na zasadach odpowiednio określonych w  SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.        Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Wzór oferty na dostawy

Wzór oferty na dostawy

2 Jednolity europejski dokument zamówienia

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

3 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

  1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
  2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4 Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp. Wymagany dokument
1 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2 Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały

Próbki, opisy, fotografie oraz inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

2 Zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom

Deklaracja zgodności CE

 

IX.        Informacja na temat wadium

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 1 700.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 5 000.00 PLN (słownie:  pięć tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 1 400.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 2 000.00 PLN (słownie:  dwa tysiące 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 2 500.00 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 4 000.00 PLN (słownie:  cztery tysiące 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 3 500.00 PLN (słownie:  trzy tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 100.00 PLN (słownie:  sto  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 5 000.00 PLN (słownie:  pięć tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 21: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 22: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 23: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)

 

X.         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr
Kryterium
Waga
1 Cena 60%
2 Parametry techniczne 25%
3 Okres gwarancji 15%

 

XI.        Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 14/08/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) https://e-propublico.pl/

pisemnie na adres wskazany poniżej:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29 08-110 Siedlce

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.      Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII.       Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

Tak

  Nie

XIV.       Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Tak

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

XV.         Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

Tak

Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.       Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.     Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

Siedlce dnia: 2019-07-11

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.