Dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce

/16.01.2013/

Siedlce: dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce
Numer ogłoszenia: 9677 – 2013; data zamieszczenia: 16.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi w SIWZ ; Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 15 % zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 – 1 300.00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zadanie nr 1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech at przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego , o wartości jednorazowego kontraktu nie mniejszej niż 70 000 zł brutto. Zadnie nr 2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlc.epl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.01.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce. Sprzęt winien spełniać nastepujace minimalne wymagania techniczne: Zestawy komputerowe: 35 sztuk Procesor: – procesor osiąga w benchmarku według strony http://www.bapco.com/results#SYSmark-2012 SYSmark 2012 Rating – min. 110 pkt. Dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera. – procesor obsługuje min. 4 wątki współbieżnie – jednocześnie – zastosowane chłodzenie procesora: chłodzenie procesora z wykorzystaniem rurek Heatipe ( min.3 rurki) z wentylatorem z technologią PWM – 4 pinowe złącze wentylatora Złącze odpowiednie do podstawki procesora. Regulacja automatyczna obrotów wentylatora. Pamięć RAM – min. 4 GB – DDR3 (min 1333 Mhz ) Płyta główna: zakres obsługiwanej pamięci: DDR3 min. do 1333 Mhz złącza PCI-Express x16 min. 1 chipsety: dedykowany do procesorów i pamięci DDR3 złącza PCI min 1 szt. standard kontrolera Serial ATA II lub III zintegrowana karta sieciowa (10/100/1000) zintegrowana karta dźwiękowa z możliwością włączenia/wyłączenia z pozycji BIOS min. 2 x USB 3.0 karta graficzna – zintegrowana z płytą główną – D-Sub i DVI-D płyta wyposażona w dodatkowe gniazdo (4 pinowe ) pod wentylator ( możliwość zastosowania rozgałęziacza 4 pin z gniazda (CPU FAN). Napęd optyczny- nagrywarka DVD +/- RW SATA w kolorze obudowy Dysk twardy: min 60 GB (technologia SSD Serial ATA II lub III) – minimalna prędkość odczytu 300MB/s – minimalna prędkość zapisu 300 MB/s – obsługa technologii TRIM – IOPS: min 50,000 – opatrzony logiem producenta płyty głównej Obudowa Mini Tower – z możliwością pracy w pionie, kolor czarno- srebrny lub czarny, zamontowany z przodu obudowy wentylator min.80 mm PWM (4pin) – podłączony do płyty głównej, Gniazdo USB umieszczone z przodu obudowy. Klawiatura – kolor czarny – USB , niskie przyciski Mysz optyczna – kolor czarny USB Zasilacz min. 350 W PFC -musi posiadać certyfikat 80 plus (filtr przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, zabezpieczenie termiczne, wentylator z automatyczną regulacją obrotów) Preinstalowany Windows 7 Professional PL z nośnikiem. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego komputera z aktualnymi sterownikami urządzeń. Zainstalowane oprogramowanie i sterowniki do podzespołów i urządzeń powinny być dostarczone na nośnikach optycznych w kompletach do każdego zestawu. Na każdy zestaw Zamawiający powinien otrzymać dokumenty gwarancyjne w formie papierowej oraz odpowiednie certyfikaty licencyjne z kluczami aktywacyjnymi. Każdy zestaw komputerowy ma być oznaczony numerem seryjnym producenta. Deklaracja zgodności CE na zestaw z zamontowanym chłodzeniem (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego Brak Plomb Gwarancyjnych. Monitory do zestawów komputerowych- 35 sztuk Typ ekranu monitora kolorowy LCD (Standardowy 4: 3 lub 5:4) Podświetlenie LED Przekątna ekranu 19 cali Wielkość plamki 0,294 mm Typ panela LCD Rozdzielczość obrazu 1280 x1024 pikseli Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz Czas reakcji matrycy max 5 ms Jasność min 250 cd/m? Kontrast statyczny min 1000:1 Kąt widzenia poziomy min. 160 stopni Kąt widzenia pionowy min.160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty TCO-5.0 Złącze wejściowe D-Sub, DVI-D Kolor obudowy (czarny lub czarno-srebrny) Regulacja wysokości. Ekran obrotowy w poziomie Pochylenie ekranu Kabel DVI do podłączenia zestawu w komplecie Każdy zaoferowany monitor ma mieć podaną wartość kontrastu statycznego. Drukarka laserowa – 22 sztuk Technologia: laserowa, monochromatyczna Nominalna prędkość druku -min. 33 stron A4/min. Rozdzielczość w pionie – 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie – 1200 dpi Normatywny cykl pracy – 50000 str./mies. Druk dwustronny automatyczny [dupleks] – tak Złącza zewnętrzne – USB 2.0 Pamięć min. 64 MB Procesor min. 600 MHz Drukowanie w różnych rozmiarach, w tym kart w formacie A6 i recept Kabel USB Serwer – 1 sztuka Procesor (1): – pojemność pamięci cache min. 15 MB – procesor min. 6 rdzeni Pamięć RAM – min. 64 GB – DDR3 RDIMM Płyta główna: dwuprocesorowa, zintegrowane dwie karty sieciowe 2x RJ45 Gigabit Napęd optyczny- nagrywarka DVD +/- RW SATA dysk twardy: 7 sztuki min. 146 GB SAS 6G 15k obr Hot Plug Dyski twarde opatrzone logiem producenta serwera. kontroler sprzętowy: SATA/SAS ( Raid 0,1,10,5) min. 1GB cache z podtrzymaniem bateryjnym Macierz RAID ustawiona na tryb 10 (6) + HOTSPARE (1) obudowa: max. 2U rack zasilacz: High-efficiency Redundantny odpowiedni do konfiguracji. drugi zasilacz: nadmiarowy odpowiedni do konfiguracji serwera Hot Plug klawiatura – kolor czarny – USB mysz optyczna – kolor czarny USB Karta zdalnego dostępu UEFI BIOS zainstalowany Szyny do montażu w szafie serwerowej MS Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 Płyty instalacyjne dołączone do serwera Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego komputera z aktualnymi sterownikami urządzeń. System operacyjny musi być aktywowany. Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta serwera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 3 lata gwarancji na serwer Naprawa w ciągu 24H Urządzenia zasilające: UPS rack 19 – min.2000 VA, max. 2U – 1 sztuka – wbudowany port USB do komunikacji z komputerem – akcesoria do montażu w szafie rackowej – kompatybilny z Windows Serwer 2008 R2 – wielofunkcyjny ekran LCD stanu i kontroli UPS-a Akcesoria: – Listwa antyprzepięciowa min. 5 gniazd elektrycznych – min. 3m długości – 30 sztuk – Kabel USB 3m – 18 sztuk – patchord kat. 6 F/FTP lub S/FTP – 3m. – 30 sztuk Dostawa nastepujacego oprogramowania komputerowego: 1) Upgrade Windows 7 HP do Windows 7 pro – 5 sztuk 2) Licencje TS-CAL do Windows 2008R2 na 10 użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce. Sprzęt winien spełniać nastepujace minimalne wymagania techniczne: Przełącznik zarządzalny rack 19 – 48 porty 10/100/1000 – 1 sztuka – 4 porty typu dual personality – każdy może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 lub jako gniazdo mini- GBIC (na transceivery mini-GBIC). – procesor Dual min.500 Mhz lub single min. 1000 MHz – pamięć flash min.1 GB, – pamięci SDRAM min. 512 MB – przepustowość rutowania/przełączania mi. 120 Gb/s – automatyczne wykrywanie szybkości portu Konwerter światłowodowy mini-GBIC – 2 sztuki. – Kompatybilne z przełącznikami oraz z posiadanym już sprzętem przez zamawiającego ( HPProCurve 2910, światłowód jedno-modowy) – prędkość 1 Gb – full duplex. Konwerter do zastosowania na odległość 5 km. Konwertery oznaczone logiem producenta przełącznika. Patchcordy światłowodowe min. 1,5m – 2 sztuki – złącza kompatybilne z konwerterem światłowodowym i przełącznicą ( SC/PC na LC ) , Duplex Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do SP ZOZ Siedlce zgodnie z parametrami technicznymi okreslonymi w SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.