Dostawa żywności dla potrzeb kuchni SPZOZ Siedlce

/04.10.2013/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce: dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitala SPZOZ w Siedlcach
Numer ogłoszenia: 204595 – 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.spzoz-siedlce.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitala SPZOZ w Siedlcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitalnej według asortymentu i ilości określonych w załączniku do SIWZ – formularz cenowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6, 03.21.21.00-1, 15.11.21.00-7, 03.22.10.00-6, 03.22.23.21-9, 03.22.12.60-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że wykonawca posiada zaświadczenie właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, że podlega stałemu jej nadzorowi lub oświadczenie, że nie dotyczy; Oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji zamówienia będą dopuszczeni tylko pracownicy posiadający aktualne zaświadczenia lekarskie o posiadaniu badań przeprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.12.2002r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych lub oświadczenie, że nie dotyczy; Oświadczenie wykonawcy, ze do realizacji zamówienia użyje środków transportu dopuszczonych do transportu żywności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności lub oświadczenie, że nie dotyczy; oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada wdrożony system kontroli jakości HACCP lub oświadczenie, że nie dotyczy;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chleb zwykły – o wadze 0,50 kg (krojony) chleb razowy – o wadze 0,50 kg (krojony), żytni bułka paryska – o wadze 400 g (krojona) bułka tarta Suchary bezcukrowe, bez dodatku soli.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurczak ćwiartki (świeże) Porcje rosołowe z kurczaka (bez skrzydeł) – świeże Kurczak świeży Piersi z kurczaka świeże dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitalnej według asortymentu i ilości określonych w załączniku do SIWZ – formularz cenowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.21.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: warzywa kiszone.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kapusta kiszona Ogórki kiszone.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: warzywa świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kapusta biała pietruszka Seler cebula marchew buraki por Kapusta czerwona Kapusta pekińska Kalafior – główka średnia Brokuł-główka średnia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ziemniaki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ziemniak jadalny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.21.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: jabłka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jabłka deserowe Jabłka kompotowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.23.21-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: pieczarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pieczarki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.12.60-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.