dostawy gazów medycznych do SPZOZ w Siedlcach

/30.03.2021/

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawy gazów medycznych do SPZOZ w Siedlcach
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
dostawy gazów medycznych do SPZOZ w Siedlcach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a4d0f41-9088-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024521/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 14:45
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do
złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazów medycznych do SP ZOZ Siedlce,
zgodnie z niżej podanymi ilościami i asortymentem:a) ciekły tlen medyczny – w ilości 360 000 kg
oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego (pojemność zbiornika około 6 000 litrów) wraz z
osprzętem i parownicą, przez okres 36 miesięcyb) tlen medyczny w butlach 40 litrów – w ilości 2
100 sztc) tlen medyczny w butlach 10 litrów – w ilości 2 100 szt d) podtlenek azotu, gaz
medyczny, w butlach 7 kg – w ilości 720 szt e) medyczny dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg – w
ilości 50 sztf) sprężone powietrze w butlach 50 l – w ilości 30 szt
4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 – Gazy medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonnaia dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów za pomocą, których będzie realizował zamówienie spełnia
warunki emisji spalin określone dla normy EURO 5 lub wyższej
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty środowiskowe
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mieszaniny gazów nitrus oxide 50% +
oxygen 50%, gaz medyczny, w butlach 10 litrów – w ilości 60 szt,
4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 – Gazy medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów za pomocą, których będzie realizował zamówienie spełnia
warunki emisji spalin określone dla normy EURO 5 lub wyższej
4.3.6.) Waga: 10,00
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty środowiskowe
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy tlenu medycznego w butli 2 litrowej z
zintegrowanym zaworem
4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 – Gazy medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów za pomocą, których będzie realizował zamówienie spełnia
warunki emisji spalin określone dla normy EURO 5 lub wyższej
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty środowiskowe
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ciekłego azotu wraz z dostawą i dzierżawą
zbiornika mobilnego o pojemności około 250 litrów, przez okres 36 miesięcy
4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 – Gazy medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pojazdów za pomocą, których będzie realizował zamówienie spełnia
warunki emisji spalin określone dla normy EURO 5 lub wyższej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty środowiskowe
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie
spełnia.2. Zdolność techniczna lub zawodowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt obejmujący
dostawę gazów medycznych (zadania nr 1 – 3) i ciekłego azotu (zadanie nr 4) o wartości nie
mniejszej niż:100 000 zł brutto (dotyczy Zadanie nr 1 ) 15 000 zł brutto (dotyczy Zadanie nr 2 )
20 000 zł brutto (dotyczy Zadanie nr 3 ) 30 000 zł brutto (dotyczy Zadania nr 4 )W przypadku
złożenia oferty na dwa lub więcej zadań, Wykonawca obowiązany jest wykazać, iż należycie
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt obejmujący
dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu o wartości nie mniejszej niż suma poszczególnych
minimalnych składowych w/w części,Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty
dokumentów.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia publicznego mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżli Wykonawca posiada aktualne (
dotyczy produktów leczniczych – gazy medyczne) – zezwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego- zezwolenie na
wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
(dotyczy produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę) Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowejOświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziałuAktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia2. Zezwolenie, licencja,
koncesja lub wpis do rejestruZezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności
regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.3. Wykaz dostaw lub usługWykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Certyfikaty1. Dotyczy: tlenu medycznego ciekłego i sprężonego, medycznego podtleneku azotu
oraz mieszaniny podtlenku azotu i tlenu (produkty lecznicze) – pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego, dla każdego z wymienionych produktów, wydane przez Ministra
Zdrowia 2. Dotyczy: medycznego dwutleneku węgla do laparoskopii (wyrób medyczny) –
deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices
oraz z normą zharmonizowaną PN – EN ISO 134885:2004 – potwierdzenie złożenia
dokumentacji rejestracyjnej wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów
Odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu, potwierdzonego przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument
potwierdzający wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów
Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu3. W celu potwierdzenia spełniania norm
emisji spalin zobowiązany Wykonawca jest do dołączenia do oferty kopii kart technicznych lub
innych dokumentów potwierdzających spełnianie norm emisji spalin.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Certyfikaty1. Dotyczy: tlenu medycznego ciekłego i sprężonego, medycznego podtleneku azotu
oraz mieszaniny podtlenku azotu i tlenu (produkty lecznicze) – pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu produktu leczniczego, dla każdego z wymienionych produktów, wydane przez Ministra
Zdrowia 2. Dotyczy: medycznego dwutleneku węgla do laparoskopii (wyrób medyczny) –
deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices
oraz z normą zharmonizowaną PN – EN ISO 134885:2004 – potwierdzenie złożenia
dokumentacji rejestracyjnej wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów
Odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu, potwierdzonego przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument
potwierdzający wpis wyrobu medycznego do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów
Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu3. W celu potwierdzenia spełniania norm
emisji spalin zobowiązany Wykonawca jest do dołączenia do oferty kopii kart technicznych lub
innych dokumentów potwierdzających spełnianie norm emisji spalin.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:Dla zadania częściowego nr
1: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN)Dla zadania częściowego nr 2: 500.00 PLN
(słownie: pięćset 00/100 PLN)Dla zadania częściowego nr 3: 700.00 PLN (słownie: siedemset
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
00/100 PLN)Dla zadania częściowego nr 4: 800.00 PLN (słownie: osiemset 00/100 PLN)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych
poniżej warunkach:I. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy, zostanie zmniejszona lub zwiększona w przypadku zmiany:1) stawki podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za pracę3) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wyso-kości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)II.
Strony ustalają następujące reguły wprowadzania zmian, o których mowa w pkt 4:1) zmiany
mają mieć bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia2) strona inicjującą
zmianę składa wniosek, zawierający:a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie (faktyczne i
prawne),b) w przypadku zmiany dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej
stawki godzinowej obowiązującej w innych formach zatrudnienia (np. umowa zlecenia) –
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników wynagradzanych według płacy
minimalnej, do których odnosi się zmiana minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej
wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia;c) w przypadku zmiany dotyczącej podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz
pracowników, do których odnosi się przedmiotowa zmiana, wraz z podaniem obecnego
wynagrodzenia.d) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00024521/01 z dnia 2021-03-29
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.