Dostawy komisowe wszczepialnych stymulatorów serca do Szpitala SP ZOZ Siedlce

/25.02.2014/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawy komisowe stymulatorów serca

(przekazane UPUE w dniu 21/02/2014) 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr

Opis

1

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 1

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

stymulator SSIR podstawowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 2

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Stymulator DDDR podstawowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 3

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Stymulator DDDR z mozliwością AF

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 4

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Stymulator DDDR z możliwością  wykonywania pro MRI

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 5

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

stmulator DDR dla pacjentów z nieadekwatnym chronotropizmem

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 6

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

stymulator DDDR z funkcją unikania stymulacji komorowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 7

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Defibrylator jednojamowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 8

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Kardiowerter-defibrylator dwujamowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 9

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Kardiowerter-defibrylator jednojamowy ICD VR

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 10

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Kardiowerter-defibrylator dwujmowy ICD DR

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 11

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Kardiowerter-defibrylator VR

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 12

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

Kardiowerter-defibrylator DR z rozszerzonymi parametrami sterowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13

Temat: dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 13

Wspólny Słownik Zamówień: 33158200-4 – Urządzenia do elektroterapii

Opis:

defibrylator jednojamowy z możliwością wyczuwania sygnałów przedsionkowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14

Temat: dostawy introduktorów – Zadanie nr 13

Wspólny Słownik Zamówień: 33140000-3 – Materiały medyczne

Opis:

dostawy introduktorów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia wykonawcy

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia wykonawcy

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia wykonawcy

5 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę stymulatorów/kardiowerterów  o  wartości nie mniejszej niż:

Zadanie nr 1 – 100 000 PLN brutto

Zadanie nr 2 –   65 000 PLN brutto

Zadanie nr 3  –  15 000 PLN brutto

Zadanie nr 4 –   10 000 PLN brutto

Zadanie nr 5  –  10 000 PLN brutto

Zadanie nr 6  –   10 000 PLN brutto

Zadanie nr 7 –    75 000 PLN brutto

Zadanie nr 8  –   15 000 PLN brutto

Zadanie nr 9 –    30 000 PLN brutto

Zadanie nr 10 –    7 000 PLN brutto

Zadanie nr 11 – 100 000 PLN brutto

Zadanie nr 12 –  15 000 PLN brutto

Zadanie nr 13 –  40 000 PLN brutto

Zadanie nr 14 dostawa introduktorów o minimalnej wartości – 3 000PLN brutto

Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wadium:

oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla zadania częściowego nr 1: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 2: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 3: 500.00 zł (słownie:  pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 4: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 5: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 6: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 7: 1 600.00 zł (słownie:  jeden tysiąc sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 8: 400.00 zł (słownie:  czterysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 9: 600.00 zł (słownie:  sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 10: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 11: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 12: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 13: 800.00 zł (słownie:  osiemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 14: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zadanie częściowe Nazwa kryterium – waga [%]
dostawy komisowe stymulatorów serca – Zadanie nr 1-13 1 – Cena (koszt) – 80

2 – Ocena techniczna (jakość) – 20

dostawy introduktorów – Zadanie nr 14 1 – Cena (koszt) – 100

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sala konferencyjna do dnia 2014-04-03 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.