Dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz szczepionek do SP ZOZ Siedlce

/03.06.2015/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz szczepionek do SP ZOZ Siedlce

(przekazane UPUE w dniu 29.05.2015r)

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak – przetargi@spzoz-siedlce.pl
  • w zakresie merytorycznym:
1   Małgorzata Izdebska –  apteka@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

sukcesywne dostawy leków, materiałów opatrunkowych oraz szczepionek do SP ZOZ Siedlce

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna iż warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – jeśli dotyczy

3) zezwolenie na obrót hurtowy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów grupy I-R wydane przez Ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.) (jeśli dotyczy)

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

2 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę  leków lub materiałów opatrunkowych  o  wartości nie mniejszej niż

niż 70 % wartości brutto złożonej oferty.

Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium:

Dla zadania częściowego nr 1: 8 000.00 PLN (słownie:  osiem tysięcy 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2:  nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 3: 350.00 PLN (słownie:  trzysta pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 250.00 PLN (słownie:  dwieście pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 150.00 PLN (słownie:  sto pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 5 600.00 PLN (słownie:  pięć tysięcy sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 850.00 PLN (słownie:  osiemset pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 1 200.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 1 650.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 250.00 PLN (słownie:  dwieście pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 100.00 PLN (słownie:  sto  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 150.00 PLN (słownie:  sto pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 20 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 21: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 22 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 23: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 24: 2 500.00 PLN (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 25: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 26 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 27: 2 300.00 PLN (słownie:  dwa tysiące trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 28: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 29: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 30: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 31 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 32: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 33: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 34: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 35: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 36:  nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 37: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 38: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 39: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 40: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 41: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 42: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 43: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 44:  nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 45: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 46: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 47: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 48: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 49: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 50: 3 000.00 PLN (słownie:  trzy tysiące 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 51: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 52 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 53: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 54 nie dotyczy
Dla zadania częściowego nr 55:  nie dotyczy

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 95%
2 Termin wykonania 5%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2015-07-09 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.