Dostawy leków,materiałów opatrunkowych oraz szwów chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce

/12.06.2019/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

dostawy leków,materiałów opatrunkowych oraz szwów chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce

(przekazane UPUE w dniu 07/06/2019)

 

I.           Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Tel.: 25

Faks: 25 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1.   Robert Misiak
2.   Małgorzata Izdebska
3.   Anna  Jastrzębska

 

II.         Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

IV.        Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr Opis
1 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

leki w ampułkach, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Metamizole, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

leki w ampułkach 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Pantoprazole, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

20% Albuminum Humanum, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Immunoglobulinum, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

leki psychotropowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

leki psychotropowe ampułki zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

leki w ampułkach, 3 zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Dalteparinum natricum, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Risperidone, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

tabletki , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

tabletki 2 , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Umeclidinium bromid, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Substancje, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Vancomycin, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Clindamycin, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Cefazolin, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Amoxicillin+Clavulanic acid inj, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

20 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Ceftriaxone, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

21 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Cefuroxime, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Ciprofloxacine zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Cefotaxime, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

24 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33610000-9 – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

Opis:

Enoxaparin sodium, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

25 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Leki, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33610000-9 – Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu

Opis:

Leki 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Leki 3, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

28 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Diety, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

29 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Diety 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

30 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Mleko dla noworodków, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

31 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Płyny infuzyjne, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

32 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Theophyllinum, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

33 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Płyny do kontrastu,  zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

34 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Potassium chloride , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

35 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Natrium hydric cum Calcium gran, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

36 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Immunoglobulinum humanum anty-D 300mikrogramów /2ml, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

37 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Immunoglobulinum humanum anty- D 150mikrogramów /1ml, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

38 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Immunoglobulinum humanum anty-D 50mikrogramów /1ml , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

39 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Preparaty do hemofiltracji, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

40 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

41 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Kompresy gazowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

42 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Opaska gipsowa, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

43 Temat: dostawy produktów farmaceutycznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Preparaty do czyszczenia ran, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

44 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

45 Temat: Pieluchomajtki jednorazowe dla noworodków

Wspólny Słownik Zamówień: 33771200-7 – Pieluszki dla niemowląt

Opis:

Pieluchomajtki jednorazowe dla noworodków, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

46 Temat: Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych

Wspólny Słownik Zamówień: 33700000-7 – Produkty do pielęgnacji ciała

Opis:

Pieluchomajtki jednorazowego użytku dla dorosłych zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

47 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Chirurgiczne zestawy opatrunkowe , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

48 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Setony i tupfery, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

49 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestawy opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

50 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestawy opatrunkowe 2,  zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

51 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestawy zabiegowe , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

52 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Opis:

Zestawy zabiegowe 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

53 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestawy zabiegowe 3, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

54 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

55 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestaw zabiegowy 4, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

56 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

57 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Zestaw zabiegowy 6,  zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

58 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141114-2 – Gaza medyczna

Opis:

Gaza,  zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

59 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

60 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

61 Temat: ddostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Bezszwowe mocowanie cewnika do wkłuć centralnych, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

62 Temat: dostawy materiałów opatrunkowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141110-4 – Opatrunki

Opis:

Materiały opatrunkowe, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

63 Temat: dostawy szwów chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 – Szwy chirurgiczne

Opis:

Wchłanialny system do zamykania ran – monofilament, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

64 Temat: dostawy szwów chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 – Szwy chirurgiczne

Opis:

Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

65 Temat: dostawy szwów chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 – Szwy chirurgiczne

Opis:

Pętla laparoskopowa z aplikatorem, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

66 Temat: dostawy szwów chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141121-4 – Szwy chirurgiczne

Opis:

Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

67 Temat: dostawy siatek chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141100-1 – Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Opis:

Dostawy siatek chirurgicznych, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

68 Temat: dostawy siatek chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141100-1 – Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Opis:

Dostawy siatek chirurgicznych 2, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

69 Temat: dostawy siatek chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141100-1 – Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Opis:

Dostawy siatek chirurgicznych 3, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

70 Temat: dostawy siatek chirurgicznych

Wspólny Słownik Zamówień: 33141100-1 – Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

Opis:

Dostawy siatek chirurgicznych 4, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty można składać w odniesieniu do:

 wszystkich części 

 maksymalnej liczby części: [  ]

  tylko jednej części

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

V.     Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

 

VI.        Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

 

VII.     Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę  leków lub materiałów opatrunkowych  o  wartości brutto nie mniejszej niż:

Zadanie nr 1 – 100 000 zł Zadanie nr 2 –   10 000 zł Zadanie nr 3 –   20 000 zł Zadanie nr 4 –   10 000 zł Zadanie nr 5 –   50 000 zł Zadanie nr 6 –     5 000 zł Zadanie nr 7-      3 000 zł Zadanie nr 8 –     5 000 zł Zadanie nr 9 –   50 000 zł Zadanie nr 10 – 15 000 zł Zadanie nr 11 –      500 zł Zadanie nr 12 – 10 000 zł Zadanie nr 13 – 10 000 zł Zadanie nr 14 –      500 zł Zadanie nr 15 – 20 000 zł Zadanie nr 16 –   4 000 zł Zadanie nr 17 –   2 000 zł Zadanie nr 18 –      200 zł Zadanie nr 19 –   4 000 zł Zadanie nr 20 –   2 000 zł Zadanie nr 21 –   1 000 zł Zadanie nr 22 –      700 zł Zadanie nr 23 –      700 zł Zadanie nr 24 – 20 000 zł Zadanie nr 25 –      100 zł Zadanie nr 26 –  10 000 zł Zadanie nr 27 –  10 000 zł Zadanie nr 28 –  20 000 zł Zadanie nr 29 –  10 000 zł Zadanie nr 30 –       100 zł Zadanie nr 31 –  20 000 zł Zadanie nr 32 –    6 000 zł Zadanie nr 33 –  10 000 zł Zadanie nr 34 –       100 zł Zadanie nr 35 –       100 zł Zadanie nr 36 –    2 000 zł Zadanie nr 37 –     1 500 zł Zadanie nr 38 –        200 zł Zadanie nr 39 –   10 000 zł Zadanie nr 40 –   11 000 zł Zadanie nr 41 –   10 000 zł Zadanie nr 42 –        100 zł Zadanie nr 43 –        200 zł  Zadanie nr 44 –        200 zł Zadanie nr 45 –        200 zł Zadanie nr 46 –        800 zł Zadanie nr 47 –   15 000 zł Zadanie nr 48 –        100 zł Zadanie nr 49 –   30 000 zł Zadanie nr 50 –     5 000 zł Zadanie nr 51 –     4 000 zł Zadanie nr 52 –     4 000 zł Zadanie nr 53 –     4 000 zł Zadanie nr 54 –  10 000 zł Zadanie nr 55 –    2 000 zł Zadanie nr 56 –    1 000 zł Zadanie nr 57 –    1 000 zł Zadanie nr 58 –    5 000 zł Zadanie nr 59 –    1 000 zł Zadanie nr 60 –  10 000 zł Zadanie nr 61 –       500 zł Zadanie nr 62 –   20 000 zł Zadanie nr 63 –     2 000 zł Zadanie nr 64 –     1 000 zł Zadanie nr 65 –     1 000 zł Zadanie nr 66 –     3 000 zł Zadanie nr 67 –     2 000 zł Zadanie nr 68 –     1 000 zł Zadanie nr 69 –     2 000 zł Zadanie nr 70 –     2 000 zł

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zamawiający uzna iż warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży:

1) zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – jeśli dotyczy

2) zezwolenie na obrót hurtowy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów grupy I-R wydane przez Ministra właściwego do spraw zdrowia zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.) – jeśli dotyczy

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

 (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.        Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Jednolity europejski dokument zamówienia
  1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
  2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Koncesja, zezwolenie lub licencja

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2 Wykaz dostaw lub usług

Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:
Lp. Wymagany dokument
1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

  1. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Lp. Wymagany dokument
1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument „Informacja z Krajowego Rejestru Karnego” składa dokument „Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3 Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

  1. Inne wymagane dokumenty:
Lp. Wymagany dokument
1 Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

2 Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu

Oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę ważnych , wymaganych prawem aktualnych dokumentów, dopuszczających oferowane produkty lecznicze do obrotu i stosowania na rynku polskim – zgodnie z ustawą z 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), oraz że na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje sie potwierdzić to odpowiednimi dokumentami

 

IX.        Informacja na temat wadium

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla zadania częściowego nr 1: 8 000.00 zł (słownie:  osiem tysięcy 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 2: 800.00 zł (słownie:  osiemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 3: 1 300.00 zł (słownie:  jeden tysiąc trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 4: 800.00 zł (słownie:  osiemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 5: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 6: 600.00 zł (słownie:  sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 7: 400.00 zł (słownie:  czterysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 8: 600.00 zł (słownie:  sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 9: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 10: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 11: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 12: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 13: 1 500.00 zł (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 14: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 15: 2 300.00 zł (słownie:  dwa tysiące trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 16: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 17: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 18: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 19: 400.00 zł (słownie:  czterysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 20: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 21: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 22: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 23: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 24: 1 700.00 zł (słownie:  jeden tysiąc siedemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 25:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 26: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 27: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 28: 1 800.00 zł (słownie:  jeden tysiąc osiemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 29: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 30:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 31: 2 400.00 zł (słownie:  dwa tysiące czterysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 32: 800.00 zł (słownie:  osiemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 33: 1 100.00 zł (słownie:  jeden tysiąc sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 34:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 35:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 36: 400.00 zł (słownie:  czterysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 37: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 38: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 39: 1 200.00 zł (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 40: 1 300.00 zł (słownie:  jeden tysiąc trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 41: 700.00 zł (słownie:  siedemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 42:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 43: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 44: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 45: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 46: 900.00 zł (słownie:  dziewięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 47: 1 600.00 zł (słownie:  jeden tysiąc sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 48:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 49: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 50: 700.00 zł (słownie:  siedemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 51: 500.00 zł (słownie:  pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 52: 500.00 zł (słownie:  pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 53: 700.00 zł (słownie:  siedemset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 54: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 55: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 56: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 57: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 58: 600.00 zł (słownie:  sześćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 59: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 60: 1 000.00 zł (słownie:  jeden tysiąc 00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 61: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 62: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 63: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 64:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 65:  Nie dotyczy
dla zadania częściowego nr 66: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 67: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 68: 100.00 zł (słownie:  sto  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 69: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł)
dla zadania częściowego nr 70: 200.00 zł (słownie:  dwieście  00/100 zł)
X.         Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe Nazwa kryterium – waga [%]
1 – 70   1 – Cena – 98

2 – Termin wykonania – 2

 

XI.        Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 15/07/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

 drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) https://e-propublico.pl/

 pisemnie na adres wskazany poniżej:

 

    sala konferencyjna

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.      Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII.        Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  Tak  

  Nie

XIV.        Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Tak  

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

XV.          Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 Tak

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.        Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.      Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

 

Siedlce dnia: 2019-06-12

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.