Dzierżawa pomieszczeń Zakładu Patomorfologii Szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15

/21.05.2024/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Jana Kilińskiego 29, 08 -110 Siedlce

tel. 25 632 27 97,     faks 25 632 42 60

e-mail: spzoz@spzoz-siedlce.pl

             www.spzoz-siedlce.pl

 

OGŁASZA KONKURS

na  

„Dzierżawę pomieszczeń Zakładu Patomorfologii  Szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”

 

 1. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa przez okres trzech lat, tj. od dnia podpisania umowy na dzierżawę pomieszczeń Zakładu Patomorfologii Szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przechowywaniu i przygotowywaniu do pochowania zwłok osób zmarłych w Szpitalu i poza Szpitalem oraz nieodpłatnym         wykonywaniu    na rzecz WYDZIERŻAWIAJĄCEGO  czynności nie stanowiących przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania, a należących do obowiązków WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wobec tych osób zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 633 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie, powierzchnia i opis – pomieszczenia Zakładu Patomorfologii o powierzchni użytkowej 160 m2 wraz z częścią  przyległego wyznaczonego  terenu o powierzchni 291 m

 

 1. Cena wywoławcza dzierżawy pomieszczeń wraz z wyposażeniem i części przyległego wyznaczonego terenu – wynosi 16 000,00 zł brutto, bez opłat za media (słownie: szesnaście tysięcy 00/100 złotych brutto).

 

 1. Pozostałe odpłatności: zgodnie z wymogami i warunkami szczegółowo określonym w warunkach dodatkowych konkursu.

 

 1. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: Oferty sporządzone wg wymogów określonych w warunkach dodatkowych konkursu należy składać do dnia 31 maja 2024r roku do godziny 12:00 w siedzibie Szpitala SPZOZ w Siedlcach, Sekretariat, ul. Kilińskiego 29.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z warunkami dodatkowymi konkursu: Zainteresowani dzierżawą pomieszczeń prosektorium winni zapoznać się z dodatkowymi warunkami konkursu, które są udostępnione stronie internetowej Szpitala: http:/www.spzoz-siedlce.pl .

 

 1. Czas i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2024r o godz. 12:05 w siedzibie Szpitala SPZOZ w Siedlcach – Sala Konferencyjna, ul. Kilińskiego 29 .

 

 1. Wadium, termin i miejsce wniesienia: Osoby zainteresowane dzierżawą winny do dnia 31 maja 2024 roku wnieść wadium w wysokości 10 000 zł. Wadium może być wnoszone wg wymogów szczegółowo określonych w § 2 dodatkowych warunkach konkursu.

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń Zakładu Patomorfologii będących przedmiotem niniejszego konkursu – W przypadku uchylenia się osoby/osób (firmy) wyłonionej w konkursie jako dzierżawcy od zawarcia umowy dzierżawy ustalonej w konkursie, wpłacone wadium zostanie zaliczone jako koszty przeprowadzenia konkursu i nie zostanie zwrócone.

 

 1. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury konkursowej bez podania przyczyny, prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz unieważnienie konkursu w ciągu 7 dni od ogłoszenia jego wyników.

 

 1. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Agnieszka Tymoszuk – tel. 728 319 833, atymoszuk@spzoz-siedlce.pl
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.