Kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Siedlcach

/09.02.2017/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach

(przekazane UPUE w dniu  06/02/2017

 

 1. I.       Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak – przetargi@spzoz-siedlce.pl
 • w zakresie merytorycznym:
1   Barbara Pachnik –  bpachnik@spzoz-siedlce.pl

 

  2

  Agnieszka  Tymoszuk –  atymoszuk@spzoz-siedlce.pl

 
 1. II.      Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 1. III.         Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.spzoz-siedlce.pl

 1. IV.         Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach

Zakres przedmiotu zamówienia:

– Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

–  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej.

–  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem.

–    Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

–    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – dla zadania częściowego: 1

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS. – dla zadania częściowego: 2

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr Opis
1 Temat: kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenia mienia i OC SP ZOZ Siedlce

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2 Temat: kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe

Opis:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów SP ZOZ Siedlce

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

 1. V.     Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 1. VI.         Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

36 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2

 1. VII.      Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp. Warunki
1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

 

 1. VIII.          Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:
Lp.

Wymagany dokument

1 Jednolity europejski dokument zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia

 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a)       W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp. Wymagany dokument
1 Koncesja, zezwolenie lub licencja

Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

 1. IX.         Informacja na temat wadium

Wadium:

oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla zadania częściowego nr 1: 5 500.00 zł (słownie:  pięć tysięcy pięćset  00/100 zł)  
dla zadania częściowego nr 2: 1 200.00 zł (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 zł)

 

 
 1. X.          Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe Nazwa kryterium – waga [%]
1 – kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach 1 – Cena – 60

2 – Klauzule fakultatywne – 40

2 – kompleksowe ubezpieczenie  SPZOZ w Siedlcach 1 – Cena – 60

2 – Klauzule fakultatywne – 40

 

 1. XI.         Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat do dnia 2017-03-23 do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

 1. XII.        Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.