Kompleksowe utrzymanie czystości

/27.02.2013/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ  przy ul. Starowiejskiej 15,  kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na Oddziale Psychiatrycznym szpitala SP  ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce

(przekazane UOPWE w dniu 22.02.2013r.)

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Anna  Jastrzębska –  tel. (025) 644-44-83.
  • w zakresie merytorycznym:
1   Agnieszka Tymoszuk –  tel. (728 319 833)
2   Małgorzata  Medak – Przełożona Pielęgniarek LZ tel. (728 319 831)

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 20.00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ  przy ul. Starowiejskiej 15,  kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na Oddziale Psychiatrycznym szpitala SP  ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP  ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce – szczegółowy wykaz jednostek zawiera SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień: 90910000-9 – Usługi sprzątania, 90900000-6 – Usługi w zakresie sprzątania i odkażania, 90911200-8 – Usługi sprzątania budynków, 90911300-9 – Usługi czyszczenia okien, 90921000-9 – Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków, 90919100-3 – Usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 – Usługi sprzątania biur

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia.

Przez usługi porównywalne do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługi, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

– usługa tożsama z przedmiotem zamówienia – kompleksowe utrzymanie czystości łącznie z dezynfekcją sprzętu, urządzeń i powierzchni oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego,

– powierzchnia objęta usługą – minimum 6 000 m2

– wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 2 000 000 zł brutto

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz usług potwierdzony referencjami. Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.

2 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

3 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 650 000 zł, treść polisy winna gwarantować odnowienie do wartości pierwotnej po każdej wypłacie odszkodowania w ramach niniejszej polisy. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonywanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000.00 zł (słownie:  sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr – sekretariat do dnia 2013-04-04 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o wartości do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

 

 

 

 

 

 

Siedlce dnia: 2013-02-27

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.