Kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego

/17.07.2017/

Polska-Siedlce: Usługi sprzątania

2017/S 134-274591

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

 

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
000310309
Kilińskiego 29
Siedlce
08-110
Polska
Tel.: +48 256444483
E-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl
Faks: +48 256444483
Kod NUTS: PL924Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl

Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzoz-siedlce
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.spzoz-siedlce.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego.

Numer referencyjny: utrzymanie czystości/184/2017
II.1.2)Główny kod CPV

90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce.

Zakres zadań zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Standardy obowiązujące przy wykonaniu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

Instrukcję transportu zwłok zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90920000
90919200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedlce i okolice.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce.

Zakres zadań zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Standardy obowiązujące przy wykonaniu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ

Instrukcję transportu zwłok zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Łączna ilość osób realizujących usługę / Waga: 35
Kryterium jakości – Nazwa: Kryterium jakościowe / Waga: 5
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonywanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia. Przez usługi porównywalne do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługi, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:

— usługa tożsama z przedmiotem zamówienia – kompleksowe utrzymanie czystości łącznie z dezynfekcją sprzętu, urządzeń i powierzchni, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego,

— powierzchnia objęta usługą – minimum 5 000 m2

— wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 1 000 000 PLN brutto

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 7 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz usług potwierdzony referencjami. Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 22/08/2017
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego – sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – 10 dni Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP – 15 dni Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej -10 dni Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/07/2017
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.