kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające 2 / 7 przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce.

/29.01.2021/

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w SiedlcachKrajowy numer identyfikacyjny: 000310309Adres pocztowy: Kilińskiego 29Miejscowość: SiedlceKod NUTS: PL922 CiechanowskiKod pocztowy: 08-110Państwo: PolskaE-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl Tel.: +48 256444483Faks: +48 256444483Adresy internetowe:Główny adres: www.spzoz-siedlce.plAdres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzoz-siedlce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15,
Numer referencyjny: utrzymanie czystości/2/2021
II.1.2)
Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające
przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
90919200 Usługi sprzątania biur
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedlce i okolice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SPZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystości oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego na oddziałach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe utrzymanie czystości w placówkach SP ZOZ Siedlce.
Stosownie do Art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie: kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta niewymagających przygotowania medycznego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 1502 ze zmianami).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 8-16 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Jakość / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Nadzór nad pracownikami / Waga: 20
Cena – Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 82 000.00 PLN.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej pokrywająca skutki finansowe wszelkiego rodzaju szkód majątkowych i niemajątkowych dotyczących osób trzecich spowodowanych przez personel pracujący, bądź przez sprzęt Wykonawcy bądź powstałych w wyniku wykonywanej usługi, która zakłada odpowiedzialność z tytułu prawa powszechnego.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia. Przez usługi porównywalne do przedmiotu zamówienia należy rozumieć usługi, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
– usługa tożsama z przedmiotem zamówienia – kompleksowe utrzymanie czystości łącznie z dezynfekcją sprzętu, urządzeń i powierzchni, transport wewnętrzny oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta niewymagające przygotowania medycznego,
– powierzchnia objęta usługą – minimum 5 000 m2
– wartość zrealizowanego zamówienia lub jego części wynosiła minimum 2 500 000 zł brutto
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Na potwierdzenie w/w warunku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz usług potwierdzony referencjami. Wykaz winien być sporządzony w układzie tabelarycznym. Do wykazu należy dołączyć przynajmniej 1 dokument potwierdzający, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
4 / 7
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/05/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
w siedzibie Zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty na dostawy
Jednolity europejski dokument zamówienia
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Dokument określający spełnianie wymagań epidemiologicznych przez osoby wykonujące zamówienie
Dokument określający, w jaki sposób wyglądać będzie system komunikacji pracowników Wykonawcy z wyznaczonymi pracownikami SP ZOZ
Dokument określający, w jaki sposób Wykonawca zamierza przeszkolić swoich pracowników
Dokument określający, w jaki sposób Wykonawca zamierza zorganizować transport
Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Harmonogram sprzątania z podziałem na czynności wykonywane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Oświadczenie określające osobę kontrolującą dyscyplinę i jakość świadczonych usług z ramienia Wykonawcy
Oświadczenie określające, w jaki sposób oferent zamierza monitorować, jakość świadczonych usług
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Technologie sprzątania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych – plany higieny
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Wykaz dostaw lub usług
Wykaz i charakterystyka środków chemicznych i dezynfekcyjnych
Wykaz i ilość niezbędnych do wykonania zamówienia środków chemicznych i dezynfekcyjnych oraz urządzeń stosowanych w okresie realizacji zamówienia
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaMiejscowość: WarszawaPaństwo: PolskaAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interesw uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie ustawy Pzp. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej 7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu. 9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczeniaKrajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi wplacówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawopocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Odwołanie wnosi się: 1—w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia—jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób—w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2021

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.