Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania i opisu specjalistycznych badań diagnostycznych (EMG, USG ortopedyczne, biopsja cienkoigłowa, mammografia)

/04.06.2013/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2013.217) ogłasza konkurs ofert na:

 

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania i opisu specjalistycznych badań diagnostycznych (EMG, USG ortopedyczne, biopsja cienkoigłowa, mammografia)

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia 14.06.2013 r. do godz. 1200.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2013 r. o godz. 1230 w gabinecie Dyrektora,ds. Lecznictwa SP ZOZ Siedlce.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.