Konkurs na wykonanie usługi: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W SPZOZ W SIEDLCACH

/01.02.2018/

 

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

 

 

Zaprasza:

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

W SPZOZ W SIEDLCACH z podziałem na kursy:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny
Leczenie ran dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych – kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny
Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny

Profilaktyka schorzeń jamy ustnej u dzieci i młodzieży  – kurs dokształcający

Badanie i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży – kurs dokształcający

Leczenie krwią i jej składnikami – kurs w zakresie podstawowym i przypominającym

Endoskopia dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – kurs specjalistyczny
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi urządzeń ciśnieniowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych           i dokształcających pracowników zatrudnionych w SPZOZ Siedlce:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek          i położnych – kurs specjalistyczny – 13 osób (+/- 1 osoba)
Leczenie ran dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny – 20 osób  (+/- 1 osoba)

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych – kurs specjalistyczny – 6 osób (+/- 1 osoba)
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny – 6 osób (+/- 1 osoba)
Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny – 2 osoby (+/- 1 osoba)
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny – 9 osób (+/- 1 osoba)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny – 21 osób (+/- 1 osoba)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część I dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny – 2 osoby (+/- 1 osoba)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część II dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny – 3 osób (+/- 1 osoba)
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych – kurs specjalistyczny – 21 osób (+/- 1 osoba)
Profilaktyka schorzeń jamy ustnej u dzieci i młodzieży  – kurs dokształcający – 8 osób (+/- 1 osoba)

 

Badanie i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży – kurs dokształcający – 8 osób (+/- 1 osoba)

 

Leczenie krwią i jej składnikami – kurs w zakresie podstawowym i przypominającym – 51 osób w tym: szkolenie w zakresie podstawowym – 33 osoby, szkolenie w zakresie przypominającym – 18 osób (+/- 1 osoba)

 

Endoskopia dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny – 5 osób (+/- 1 osoba)

 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny – 12 osób (+/- 1 osoba)

 

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – kurs specjalistyczny – 15 osób (+/- 1 osoba)
Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek – 6 osób (+/- 1 osoba)

Kurs kwalifikacyjny w zakresie obsługi urządzeń ciśnieniowych – 1 osoba (+/- 1 osoba)

Przedmiotowe kursy winny być realizowane przez uprawnione podmioty, zgodnie z regulacjami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1251) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Organizator szkolenia zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone w programie ramowym zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników poszczególnych kursów .

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.51.10.00-9.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.

Kryteria oceny ofert:

  1. Przy wyborze oferty w danej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru

Waga kryterium

Cena brutto oferty

60%

Realizacja staży w placówkach Zamawiającego

30%

Realizacja staży w najbliższych podmiotach

10%

 

Ocena ofert w poszczególnych częściach dokonywana będzie w następujących kryteriach:

1. Cena brutto oferty za realizację zamówienia z danej części wg następującego wzoru:

                                       najniższa cena brutto oferty

C =                         ___________________________________ x waga kryterium

                                       cena brutto oferty badanej

Za kryterium „cena brutto oferty” w danej części, wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2. Realizacja staży w placówkach Zamawiającego:

Kryterium wyboru  Liczba punktów
Realizacja staży w placówkach Zamawiającego 30
Brak realizacja staży w placówkach Zamawiającego 0

W danej części, wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

3. Realizacja staży w najbliższych podmiotach:

Realizacja staży w najbliższych podmiotach  Liczba punktów
0-40 km 10
Powyżej 40 km 0

 

W danej części, wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów. W przypadku braku możliwości realizacji jedynie części stażu w placówce/placówkach z bliskiego sąsiedztwa ocena ww. kryterium będzie odnosiła się do większości wymaganych stażów cząstkowych odnoszących się do poszczególnych kursów.

II.  Punkty za poszczególne kryteria przyznane danej ofercie w ocenianej części zostaną zsumowane, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty.

III.  Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

 

Wymagane dokumenty, uprawnienia lub zezwolenia:

  1. Oświadczenie o posiadaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych aktualne na dzień ogłoszenia zamówienia.
  2. Oświadczenie dotyczące posiadania dokumentów potwierdzających możliwość odbycia staży wymaganych planem nauczania zawartych w programach kształcenia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych w tym, wykaz placówek, w których będą realizowane staże (części praktyczne) dla poszczególnych części Zamówienia.
  3. Program kształcenia zgodny z zał. 2 Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Termin wykonania (okres realizacji): 1.03.2018r. – 16.12.2018r.

Osoby do kontaktów (sposób porozumiewania się):

Wszelkie zapytania można zadawać za pomocą faksu: 25 644 44 83 lub poczty elektronicznej: e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

  1. pod względem merytorycznym

– Katarzyna Dąbal tel. 728 319 842, godz. 730-1505

– Małgorzata Medak tel. 728 319 831 godz. 700-1435

  1. pod względem proceduralnym – Anna Jastrzębska tel./fax 25 644 44 83, godz. 800-1600

Sposób przygotowania i termin złożenia oferty:

  1. Oferta powinna zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i stanowisko osoby ze strony wykonawcy upoważnionej do podpisania umowy, dane teleadresowe, adres elektroniczny.
  2. Wymagane dokumenty.

Ofertę należy złożyć w terminie do 06.02.2018r. godz. 11:00 listownie, drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Zamawiającego.

adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH, UL. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

 

tel/fax: 25 644 44 83; e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

Informacje dodatkowe:

REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UZALEŻNIONA JEST OD OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. W PRZYPADKU NIE OTRZMANIA ŚRODKÓW, ZAMAWIAJĄCY NIE UDZIELI ZAMÓWIENIA. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINÓW PRZEPROWADZENIA W/WYM. KURSÓW.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.