konkursu ofert na świadczenie zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych

/26.02.2020/

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz.U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert na:

 

 świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 03.2020r. do godz. 1000.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.2020r. o godz. 1005 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Siedlcach.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
  5. Pytania można zadawać do dnia 02.03.2020r.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.