Konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej oraz gazów medycznych, w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach

/11.01.2012/

Siedlce: konserwację i naprawę: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznych i gazów medycznych
Numer ogłoszenia: 11345 – 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: konserwację i naprawę: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznych i gazów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: usługi elektryczne zgonie z opisem przedmiotu zamówienia; usługi elektryczne zgonie z opisem przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż świadczył, na rzecz min. 1 podmiotu, przez okres min. 12 miesięcy usługę polegającą na konserwacji instalacji elektrycznych i instalacji gazów medycznych w obiektach służby zdrowia lecznictwa zamkniętego (szpitale) i otwartego (przychodnie) o wartości min. 35 000 zł

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kopię: uprawnień SEP do 1 KV, uprawnienia do obsługi instalacji gazów medycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: usługi elektryczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznej i gazów medycznych w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach, 2) usługi serwisu w zakresie usuwania awarii: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznej i gazów medycznych w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach. 3) obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego w Szpitalu Miejskim przy ul. Starowiejskiej 15. 4) prowadzenie magazynu gazów medycznych, 5) wykonywanie drobnych nowych instalacji elektrycznych w miarę potrzeb Zamawiającego, np. doprowadzenie instalacji do nowych gniazd i punktów oświetleniowych. Zadanie obejmuje następujące obiekty: 1. Szpital SP ZOZ Siedlce przy ul. Bema 22 2. Przychodnie POZ przy ul. Chrobrego 17, Młynarskiej 22, Floriańskiej 24, Formińskiego 14, Mazurskiej 1, Sienkiewicza 3. 3. Tlenownia ze zbiornikiem tlenu przy ul. Starowiejskiej 15 4. Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego przy ul. Starowiejskiej 15. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynikający z realizacji przedmiotu zamówienia, określony jest w załączniku nr 3 do SIWZ – Warunki umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: usługi elektryczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) usługi w branży elektrycznej, w zakresie konserwacji i naprawy: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznej i gazów medycznych w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach, 2) usługi serwisu w zakresie usuwania awarii: sprzętu elektrycznego, instalacji elektrycznej i gazów medycznych w budynkach zarządzanych przez SPZOZ w Siedlcach. 3) obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego w Szpitalu Miejskim przy ul. Starowiejskiej 15. 4) prowadzenie magazynu gazów medycznych, 5) wykonywanie drobnych nowych instalacji elektrycznych w miarę potrzeb Zamawiającego, np. doprowadzenie instalacji do nowych gniazd i punktów oświetleniowych. Zadanie obejmuje następujące obiekty: 1. Kompleks Szpitalny przy ul. Starowiejskiej 15 2. Instalacja gazów medycznych w budynku Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 3. Magazyn tlenu przy ul. Starowiejskiej 15 4. Ośrodki Zdrowia: Bojmie, Kotuń, Zbuczyn, Wola Suchożebrska, Pruszyn, Wiśniew. 5. Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego przy ul. Starowiejskiej 15. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy wynikający z realizacji przedmiotu zamówienia, określony jest w załączniku nr 3 do SIWZ – Warunki umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.