Konserwacja i serwis klimatyzatorów

/12.03.2012/

Siedlce: wykonanie konserwacji i serwisu klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce oraz obsługę serwisową urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15
Numer ogłoszenia: 56803 – 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie konserwacji i serwisu klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce oraz obsługę serwisową urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwukrotnej konserwacji (2 razy w roku) oraz serwis 40 sztuk klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce.; Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjno -klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiajacego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2012 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: wykonanie konserwacji i serwisu 40 sztuk klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwukrotnej konserwacji (2 razy w roku) oraz serwis 40 sztuk klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce. Wykaz obiektów zawiera załącznik do SIWZ. Zakres konserwacji: a) dojazd i powrót. b) czyszczenie urządzenia, c) mycie i czyszczenie urządzenia oraz filtrów, d) dezynfekcja i odkażanie przeciwgrzybiczne jednostki wewnętrznej, e) pomiar i ewentualne uzupełnienie ubytków czynnika chłodzącego, f) regulacja przystawek do pracy zimowej, jeżeli występują, g) sprawdzenie stanu izolacji rur i przewodów wraz z ich uzupełnieniem, h) wystawienie świadectwa sprawności i dezynfekcji i) sprawdzanie parametrów pracy klimatyzatora j) usunięcie przecieków (ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem instalacji) k) drobne naprawy l) wystawienie świadectwa sprawności i dezynfekcji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwukrotnej konserwacji (2 razy w roku) oraz serwis 40 sztuk klimatyzatorów zainstalowanych w obiektach SP ZOZ Siedlce..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjno -klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjno -klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej. W skład instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej wchodzą: a) centrala klimatyzacyjna ACAV-M-3-N, nr fabr. Cl 10/2004; b) centrala klimatyzacyjna ACAV-M-3-W, nr fabr. Cl 11 /2004; c) rozdzielnica zasilająco-sterująca R032/2004; d) układ wody lodowej, układ odzysku glikolowego. Wykonawca będzie dokonywał przeglądów serwisowych zgodnie z DTR urządzeń Przeglądy serwisowe będą dokonywane w sesjach cyklicznych – 2 przeglądy w ciągu roku. Dokładne terminy będą ustalane na bieżąco z Zamawiającym Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjno -klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego zamontowanych w budynku szpitala SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.73.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.