Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego „Ośrodek implantacji”

/23.05.2017/

Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

  

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.  Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w w ramach osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 

 

zawarta  w Siedlcach,  dnia   23 maja 2017 roku

 

pomiędzy:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29,  08-110 Siedlce, NIP 821-20-56-050, REGON 000310309, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001957

 

zwanym dalej Liderem reprezentowanym przez:

Mirosława Leśkowicza – Dyrektora,

 

2. Gałczyński i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce, NIP 821 26 11 675, REGON 142656992, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368927

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez: Jarosław Gałczyński

 

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim  ul. Ks. J. Bosco 5, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-14-22-165, REGON 000306779, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000335422

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez:

mgr Ewę Wojciechowską – Dyrektor

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.