Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego „rehabilitacja kardiologiczna”

/27.03.2017/

Lista partnerów wyłonionych w ramach zapytania ofertowego

 

 

UMOWA PARTNERSKA

w sprawie współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i Dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz  z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI „ Jakość życia” Działanie 6.1 „Infrastruktura Ochrony Zdrowia” .


zawarta  w Siedlcach,  dnia   27 marca 2017 roku

pomiędzy:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, NIP 821-20-56-050, REGON 000310309, wpisanym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001957

zwanym dalej Liderem reprezentowanym przez:

Mirosława Leśkowicza – Dyrektora,

 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. J. Bosco 5, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-14-22-165, REGON 000306779, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000335422

zwanym dalej Partnerem,

reprezentowanym przez:

mgr Ewę Wojciechowską – Dyrektor

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.