Ogłoszenie o naborze partnerów do wniosku unijnego

/24.09.2015/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ogłasza nabór

partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu współpracy w zakresie opracowania, złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie 

projektu pn. „eZdrowie-SPZOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

w ramach osi priorytetowej II „Wzrost e -potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

 

 

Pełny opis wniosku wraz ze specyfikacją techniczną jest dostępny do wglądu w siedzibie zamawiającego. Zakres oraz forma partnerstwa zostaną ustalone indywidualnie z oferentami.Wymagania w stosunku do partnera:

  1. Posiadanie statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  2. Siedziba  podmiotu znajduje się  na terenie województwa mazowieckiego,
  3. Podmiot powinien posiadać kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przy wyborze partnera oceniana będzie:

  1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.Do dnia 15.10.2015r należy złożyć oświadczenie o chęci współpracy w ramach projektu.

Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego.

Do oświadczenia należy dołączyć:

  1. Nazwa i adres podmiotu
  2. Dane adresowe oraz kontaktowe
  3. Numer KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej
  4. Numer REGON
  5. Numer Księgi rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.