OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH DLA DOROSŁYCH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

/30.06.2022/

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ PSYCHIATRYCZNYCH DLA DOROSŁYCH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO.

Świadczenia będą obejmować: Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny, Poradnie Zdrowia Psychicznego z Punktami Zgłoszeniowo Koordynacyjnymi, Zespoły Leczenia Środowiskowego

 

ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

Telefon: 25 632 37 97

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Kamila Tyburczy, 786 821 681, ktyburczy@spzoz-siedlce.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

 1. Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z planowanym konkursem na wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych w ramach realizacji programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego.
 2. Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji/doradztwo w zakresie wykonywania usług medycznych określonych w pkt nr 1, a w szczególności:
 3. a) rozpoznania rynku potencjalnych wykonawców zamówienia,
 4. b) właściwego określenia szacowanej wartości zamówienia, w tym poszczególnych elementów składowych zamówienia,
 5. c) opracowania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia,
 6. e) określenia warunków udziału w konkursie,
 7. f) zdefiniowania kryteriów oceny ofert
 8. W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego konkursu.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału.
 2. Zgłoszenia można składać:
 3. osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 4. telefonicznie, faxem
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@spzoz-siedlce.pl ;
 6. Termin składania zgłoszeń: 04.07.2022r

ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 1. Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny.
 2. Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkań indywidualnych lub spotkań grupowych.
 3. Konsultacje będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel albo uzna, że dalsze prowadzenie Konsultacji jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.