Prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych

/19.11.2013/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce: prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych
Numer ogłoszenia: 245627 – 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spzoz-siedlce.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: prowadzenie bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych oraz usuwanie usterek awaryjnych: 1. Dźwig osobowy produkcji KDO ZREMB – typ SGA nr fabryczny: A-17288 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 1000 kg – ilość przystanków 3 – rok produkcji 1986 2. Dźwig osobowy produkcji KDO ZREMB – typ SGA nr fabryczny: A-17287 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 1000 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1986 3. Dźwig osobowy produkcji KDO ZREMB – typ SGA nr fabryczny: A-17289 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 1000 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1986 4. Dźwig osobowy produkcji KDO ZREMB – typ SGA nr fabryczny: A-17289a – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 1000 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1986 5. Dźwig towarowy produkcji KDO ZREMB – typ PAE -2 nr fabryczny: 52685 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 100 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1984 6. Dźwig towarowy produkcji KDO ZREMB – typ PAE -2 nr fabryczny: 50483 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego – Kuchnia ul. Starowiejska 15 – udźwig 200 kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 1981 7. Dźwig towarowy produkcji KDO ZREMB – typ PAE -2 nr fabryczny: 50482 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego – Kuchnia ul. Starowiejska 15 – udźwig 200 kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 1981 8. platforma dla osób niepełnosprawnych produkcji DALDOSS Elevetronic Włochy – typ LEVEL, model EU – lokalizacja: Przychodnia przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach – udźwig 250 kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 2008 – rodzaj dźwigu – platforma dla osób niepełnosprawnych, samoobsługowa, hydrauliczna w szybie na zewnątrz budynku 9. Dźwig towarowy produkcji KDO ZREMB – typ PAE -2 nr fabryczny: 52684 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 100 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1984 10. Dźwig towarowy produkcji KDO ZREMB – typ PAE -2 nr fabryczny: 52686 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Starowiejska 15 – udźwig 100 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 1984 11. Dźwig osobowy produkcji Lift Service SA Lublin- typ SB630E nr fabryczny: E-00-416 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Bema 22 – udźwig 630 kg – ilość przystanków 4 – rok produkcji 2000 12. Dźwig osobowy produkcji PILAWA Service Lift Kołobrzeg – typ hydrauliczny nr fabryczny: P01H0177 – lokalizacja: budynek Szpitala Miejskiego ul. Bema 22 – udźwig 1600 kg – ilość przystanków 5 – rok produkcji 2001 13. Dźwig osobowy produkcji Monitor Baranzatedi Włochy- typ 3.v.1. nr fabryczny: 946966 – lokalizacja: budynek Przychodni ul. Formińskiego 12 – udźwig 700 kg – ilość przystanków 6 – rok produkcji 1995 14. Dźwig pionowy dla niepełosprawnych produkcji ZELMED PTUH Czerniejew 9 typ DMBI nr fabryczny: Z010800 – lokalizacja: budynek Gminny Ośrodek Zdrowia- Kotuń – udźwig 250kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 2001 15. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych produkcji VIMEC S.P.A. typ V65 nr fabryczny: P003 – lokalizacja: POZ Nr 4, Siedlce, ul. Chrobrego 17 – udźwig 230kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 2010 16. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych produkcji PUHP PILAWA, Kołobrzeg typ PX nr fabryczny: P10X1247 – lokalizacja: OZ Bojmie 41A – udźwig – 300 kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 2010 17. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych produkcji RADON s.c. typ VIP 11 nr fabryczny: 324/10 – lokalizacja: Szpital, ul. Starowiejska 15, Siedlce – udźwig – 400 kg – ilość przystanków 2 – rok produkcji 2010 18. . Transporter dla niepełnosprawnych typu: T09 ROBY produkcji VIMEC, Włochy – lokalizacja: Przychodnia POZ nr 1 w Siedlcach, ul. Floriańska 24 – nr fabryczny – 5400 – rok produkcji 2010 19. Transporter dla niepełnosprawnych typu: T09 ROBY produkcji VIMEC, Włochy – lokalizacja: Przychodnia POZ nr 2 w Siedlcach, ul. Młynarska 22 – nr fabryczny – 5402 – rok produkcji 2010 20. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych produkcji HIDRAL, typ SHV, nr fabryczny: SH-8786 rok produkcji – 2010, lokalizacja: Poradnia Dziecięca ul. Sienkiewicz 3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.75.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden kontrakt obejmujący usługę w zakresie konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie min. 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. posiadają zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów ze sterowaniem zbiorczym i grupowo-zbiorczym oraz dźwigów jedno lub dwubiegowych z systemem stertowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym oraz urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych elektrycznych i hydraulicznych. Na potwierdzenie, że osoba wskazana w wykazie, posiada wymagane kwalifikacje wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym zał. do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.spzoz-siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.