Sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Floriańskiej 24

/22.02.2013/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
lokali mieszkalnych położonych przy ul. Floriańskiej 24 w Siedlcach

1.      Lokal nr 17

Powierzchnia lokalu – 47,99 m2, pierwsze piętro, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz.

Nr księgi wieczystej  – 00109634/7

2.      Lokal nr 16

Powierzchnia lokalu – 41,21 m2, pierwsze piętro, jeden pokój, kuchnia, łazienka, korytarz.

Nr księgi wieczystej –   00109633/0

 

Mieszkania można obejrzeć po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu dnia oraz godziny – telefon kontaktowy: 728 319 833

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:

Dla lokalu nr 17 – 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych)

Dla lokalu nr 16 – 1 000 zł (tysiąc złotych)

Kwota wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy sprzedającego do dnia 12.03.2013 roku do godziny 11:00 (włącznie).
Wadium należy wpłacić na konto SP ZOZ Siedlce, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce
nr: 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664 prowadzone przez PKO BP SA I O/Siedlce.
Wadium Nabywcy zostanie zarachowane na poczet ceny sprzedaży.
Wadia złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane będą niezwłocznie zwrócone, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

  • Oferent którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,
    w tych wypadkach wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Oferty można składać do dnia 12.03.2013 roku do godziny 11: 00, na adres: ul. Kilińskiego 29, sekretariat. Oferta powinna zawierać dane oferenta oraz proponowaną cenę za dany lokal.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej zaadresowanej na Sprzedającego. Koperta musi posiadać oznaczenie:

„Przetarg na sprzedaż nieruchomości: mieszkanie nr …… przy ul. Floriańskiej 24
w Siedlcach ”.

Termin związania ofertą: do 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji w dniu 12.03.2013r

Komisja dokonuje oceny ofert na posiedzeniu niejawnym, a oferenci otrzymują pisemne zawiadomienie o wyniku przetargu. Kryterium oceny ofert będzie najwyższa cena.

W przypadku zaoferowania przez uczestników tej samej ceny (dotyczy tylko ceny najwyższej) zostaną oni wezwani do złożenia dodatkowych ofert w terminie wyznaczonym przez Komisję.

SP ZOZ Siedlce zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także nie zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.