SPRZEDAŻ UŻYWANEGO APARATU RTG  POLYRAD PREMIUM ADVANCED

/09.05.2022/

OGŁOSZENIE:

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO APARATU RTG  POLYRAD PREMIUM ADVANCED

 

 1. Sprzedający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

 

 1. Przedmiot sprzedaży:
 1.  Przedmiotem sprzedaży jest używany aparat rtg

 

Nazwa sprzętu Cena wywoławcza
POLYRAD Premium Advanced 10 000 zł brutto

 

 1.  Dane dotyczące aparatu:
 2. Nazwa sprzętu: aparat rtg
 3. Firma: Radiologia
 4. Model: POLYRAD Premium Advanced SA
 5. Rok produkcji: 2010
 6. Wielkości charakterystyczne :- aparat RTG z zawieszeniem lampy na kolumnie podłogowej typ Polyrad Premium Advanced At. prod. RadioIogia S.A.,- system uzyskiwania cyfrowych obrazów RTG – prod. AGFA Healthcare N.V. – 1 kpl.- lampa VARIAN RAD-14, nr 81479-VO.

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).
 2. Aparat rtg jest sprawny ale nie jest objęty gwarancją i rękojmią. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Kupujący po dokonaniu zakupu w żadnym czasie nie może dokonywać zwrotu aparatu z żądaniem obniżenia ceny lub zwrotu wniesionej zapłaty za przedmiot zakupu bądź składać innych roszczeń wobec Sprzedającego. Aparat rtg można obejrzeć w Przychodni SPZOZ w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14 – Pracownia RTG zlokalizowana na wysokim parterze, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sprzedającym.
 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.
 4. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty demontażu i transportu obciążają Kupującego.

 

 1. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:
 2. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania

 

 1. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

 1. Miejsce składania ofert

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 11.05.2022r do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona
  w pkt. II.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu ogłoszenia.
 4. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

   Cx   =   ————————————————–   x  100%  x 100  pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu   lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. Zatwierdzenie wyniku przetargu nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego zgody Rady Społecznej SPZOZ w Siedlcach.
 2. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.
 4.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 5.   Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6.  Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.
 7. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC)

 

IX . Uwagi końcowe

 1. Otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Kilińskiego 29 , 08-110 Siedlce.

 

Załączniki:

 1.  Formularz ofertowy
 2.  Projekt umowy
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.